Auditions (Cymraeg)

Sut i glyweld ar gyfer Live Music Now

Mae ein proses clyweliadau byw yn sicrhau ein bod yn cynnal y safonau uchaf o gyflenwi.

Cynhelir dyddiau clyweliadau ar draws y DU. Gwiriwch y calendr yma am y dyddiadau i ddod. Mae LMN yn dethol ei gerddorion, fel unawdwyr neu grwpiau (fel rheol hyd at 5 person) o amrediad eang o draddodiadau a diwylliannau cerddorol. Gall cerddorion yng nghamau cynnar eu gyrfaoedd perfformio ac sy'n preswylio yn y DU ac Iwerddon ymgeisio. Rhaid derbyn ceisiadau am glyweliadau o leiaf 6 wythnos cyn dyddiad y clyweliad er mwyn iddyn nhw gael eu hystyried.

  1. I ofyn am gais, cwblhewch y ffurflen ar-lein yma
  2. Fe fydd Gillian Green, Cyfarwyddwraig Clyweliadau yn anfon ffurflen atoch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad ydych wedi derbyn y ffurflen gais o fewn wythnos i ofyn am un, e-bostiwch auditions@livemusicnow.org
  3. Anfonwch eich ffurflen a'ch ffi clyweliad yn ôl dim hwyrach na 6 wythnos cyn dyddiad y clyweliad
  4. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, fe fydd staff Cangen LMN yn cysylltu â chi gyda gwahoddiad i fynychu perfformiad LMN, cyn y clyweliad.

Fel rheol mae cerddorion sy'n ymuno ag LMN wedi cwblhau eu hyfforddiant cerddorol uwch ac yn dechrau sefydlu eu hunain fel perfformwyr proffesiynol. Maent fel rheol rhwng 20 a 30 oed ac yn dymuno ehangu a datblygu eu sgiliau cerddorol ac allgyrraedd.

Does dim rheolau pendant ac rydym yn edrych ar bob achos unigol wrth iddo godi. Ar y cyfan fe fyddem yn disgwyl i chi aros ar y cynllun am 4 blynedd o leiaf ar ôl i chi gael eich derbyn drwy glyweliad, a dim mwy na 6 blynedd. Ond, unwaith eto rydym yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig.

Yn y clyweliadau caiff cerddorion eu hasesu gan banel o gerddorion adnabyddus ac arbenigwyr gwâdd mewn ystod eang o feysydd cerddorol. Mae eu dealltwriaeth o ofynion y cynllun yn sicrhau bod y safonau uchaf yn cael eu cynnal. Fe fyddan nhw'n chwilio am:

  • safon uchel iawn o allu cerddorol
  • dewis amrywiol ac addas o gerddoriaeth
  • sgiliau cyflwyno da a thystiolaeth o allu i sefydlu perthynas gyda chynulleidfa
  • ymrwymiad i amcanion Live Music Now

Mae'r rhan fwyaf o berfformiadau LMN yn cael eu cynnal yn y dydd yn ystod yr wythnos. Dylai eich ymrwymiadau eraill eich galluogi i fod ar gael yn ystod y cyfnodau yma er mwyn i chi allu derbyn gwaith LMN. Dylai cerddorion o dramor sy'n preswylio yn y DU sicrhau bod ganddyn nhw fisa dilys sy'n eu galluogi i dderbyn gwaith cyflogedig. Fe ddylai yna fod isafswm o 18 mis cyn dyddiad dirwyn i ben y fisa.

Er mwyn talu ei gostau mae LMN yn codi ffi cymhedrol fesul cerddor, ar adeg y clyweliad.

Am ragor o wybodaeth am y broses clyweliadau, gwyliwch y ffilm fer yma.

The musicians that came to visit us were so amazing, they brought tears to my eyes!

Find out more

If you would like to find out more about auditioning, please contact:

Gillian Green, Auditions Director
T: 02920 554298
E: auditions@livemusicnow.org