Children, Young People & Special Educational Needs (Cymraeg)

Mae plentyn yn taro'i bysedd yn erbyn telyn. Mae un arall yn dawnsio'n hapus i rhythmau triawd jazz. Mae eraill yn gwrando gyda'u llygaid ar gau ar felodi ffliwt. Mae pob un yn ddulliau cofiadwy y mae plant a phobl ifanc yn ymgysylltu yn ystod sesiynau cerdd LMN.

Mae'n bwysig bod pob plentyn yn cael mynediad i brofiadau cerddorol o ansawdd uchel. Mae'n brofiad pleserus ac mae cymryd rhan mewn creu cerddoriaeth yn rheolaidd wedi'i brofi fel rhywbeth sy'n gyfraniad pwysig i addysg plant ac i'w datblygiad cymdeithasol a phersonol, yn cynnwys
  • Archwilio a mynegi teimladau heb fod ar lafar, a datblygu sgiliau sgwrsio.
  • Gwella ysbryd; datblygu sgiliau bywyd fel cymryd tro, cydweithredu.
  • Gwella canolbwyntio, cof a datblygu creadigrwydd.
  • Annog symud bwriadol, datblygu sgiliau gweithredol.
I blant a phobl ifanc gydag AAA ac anableddau, mae'r manteision yn fwy, gan oresgyn rhwystrau i gyfathrebu trwy gynnig dull unigryw o hunan fynegiant ac ymgysylltiad.

Live Music Now ydy'r un o'r ychydig gyrff cerddoriaeth sy'n cynnig gweithgareddau yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc y mae eu mynediad i gerddoriaeth fyw wedi'i gyfyngu oherwydd anghenion arbennig neu amgylchiadau heriol. Bob blwyddyn mae ein cerddorion yn cyflwyno cannoedd o berfformiadau a gweithdai ar draws y DU gan ddod â llawenydd ac ysbrydoliaeth i filoedd o blant a phobl ifanc. I nifer ohonyn nhw, dyma eu profiad cyntaf o gerdd byw.

Gyda phwy rydyn ni'n gweithio?

Ein prif ffocws ydy cynnig sesiynau cerddoriaeth i blant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (AAAA)

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyngherddau a phrosiectau cyfranogol i:

Plant mewn Amgylchiadau Heriol yn cynnwys Plant sy'n Derbyn Gofal

Blynyddoedd Cynnar (0-5oed)

Ysgolion Prif Ffrwd mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd o amddifadedd economaidd

Teuluoedd ag anghenion arbennig

Darganfod sut i sefydlu eich perfformiad neu brosiect LMN

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org