Special Education Needs & Disabilities (Cymraeg)

Mae gan bob un ohonom heriau i'w wynebu. I rai plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddua (AAAA), gall yr heriau hynny gynnwys gweithgareddau beunyddiol y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol: cyfathrebu â rhai o'n cwmpas, mynegi teimladau, ymuno mewn gweithgaredd grŵp. Gall cerddoriaeth drawsnewid gallu pobl i ymateb ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn.

Mae cerddorion LMN yn darganfod anghenion neilltuol pob plentyn yn unigol gan eu helpu i ddarganfod eu lleisiau trwy greu cerddoriaeth. Yn ystod sesiynau LMN maen nhw'n gweld plant yn ymateb i gerddoriaeth trwy symudiadau a dawnsio, canu a mynegi eu hunain yn rhydd a chymdeithasu gyda'u cyfoedion. Daw grym trawsnewidiol cerddoriaeth yn fwy amlwg ar ôl sawl sesiwn o gerddoriaeth; ac ochr yn ochr â datblygu sgiliau cerddorol gwelir cynnnydd mewn hyder, hunan barch a dulliau newydd o gyfathrebu a mynegi emosiynau.

"Roedd yn rhyfeddol gweld ymatebion ein disgyblion a sut yr oedden nhw'n gwrando, canolbwyntio a rhyngweithio gyda'r gerddoriaeth. Mae ymatebion fel hyn mor bwysig, yn enwedig i'n disgyblion sydd ag anghenion dwys a chymhleth."


Darparu mynediad i gerddoiaeth fyw

Gwyddom bod dibyniaeth ar drafnidiaeth wedi'i addasu a diffyg mynediad i ddigwyddiadau cyhoeddus yn gallu ei gwneud yn anodd i blant a phobl ifanc ag AAA i brofi cerddoriaeth fyw. Cymharol ychydig ydy'r cerddorion proffesiynol sydd â'r sgiliau a'r profiad hefyd i ymgysylltu'n effeithiol gyda phlant ag anghenion cymhleth.

Bob blwyddyn mae ein cerddorion yn cynnal tua 1,000 o sesiynau i blant a phobl ifanc ag AAA ac anableddau, gan weithio mewn partneriaeth gyda staff i gynnig sesiynau sydd yn gweddu'n arbennig i anghenion y cyfranogwyr. Mae plant a phobl ifanc yn ymateb bob amser i safonau da ac maen nhw'n ymateb i sgil a phrofiad cerddorion LMN wrth gymryd rhan mewn sesiwn gerddorol.

"Roedd yna ryngweithio gwych gyda'r disgyblion - roedd y cerddorion yn defnyddio pob cymhelliant gweledol effeithiol ac yn annog y disgyblion i gyffwrdd yr offerynnau."

Ble rydym yn gweithio

Ysgolion ac Unedau Arbennig

Lleoliadau Cymunedol

The music was so powerful it made me feel hopeful for the future.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org