Special Schools & Units (Cymraeg)

Cynhelir sesiynau LMN mewn ysgolion arbennig ar draws y DU, yn cynnwys y rhai i blant a phobl ifanc ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog, Anawsterau Dysgu Difrifol, Anawsterau Dysgu Cymhedrol, Awtistiaeth, Anawsterau Emosiynol, Cymdeithasol ac Ymddygiad, Nam Synhwyraidd ac Anableddau Corfforol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau, yn amrywio o gyngherddau unigol, prosiectau cerdd creadigol a rhaglenni preswyl, wedi'u teilwra i anghenion disgyblion. Mae ein cerddorion yn ymgynghori gyda'r staff wrth gynllunio a chyflwyno pob gweithgaredd. Mae dewis ar gael i gynnwys staff Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ein rhaglenni i adeiladu hyder mewn defnyddio gweithgareddau cerddorol yn y dosbarth.

Cliciwch yma i lawr lwytho taflen am ein gwaith mewn Ysgolion Arbennig

Cyngherddau Cyfranogol (sesiwn un awr, neu ddwy sesiwn 30 munud yn dilyn ei gilydd)

Perfformiadau ysbrydoledig gan gerddorion LMN yn amrywio o gerddoriaeth clasurol i gerddoriaeth byd, cerddoriaeth gwerin a jazz. Mae cyngherddau LMN yn cynnig gweithgareddau cynhwysol ysgol gyfan gyda chyfle i gymryd rhan trwy ganu, symud, dawnsio a gemau cerddorol. Mae'r cerddorion yn symud trwy'r gynulleidfa fel bod modd i'r plant brofi cyffro'r offerynnau'n cael eu chwarae mor agos atyn nhw.

"Roedd y cyngerdd yn gyfle cymdeithasol gwych i'n holl blant sydd ag awtistiaeth".

Astudiaeth Achos: Rhaglen Sobell

Prosiectau Cerddoriaeth Creadigol

Rhaglenni hyblyg i adeiladu hyder a sgiliau cyfathrebu disgyblion yn ogystal â gwaith tîm. Mae'r disgyblion yn gweithio mewn grwpiau bychain gyda cherddorion LMN i archwilio synnau newydd a chreu eu cerddoriaeth eu hunain, ac yn aml fe fyddan nhw'n perfformio neu'n recordio'r gwaith i ddathlu'r hyn y maen nhw wedi ei gyflawni. Gall ymweliadau bara am nifer o wythnosau neu yn ystod 'Wythnos Gerdd LMN' dwys.

"Roedd yn fwy na da, roedd yn wych. Roedd y disgyblion yn cymryd rhan trwy'r perfformiad cyfan - gan symud a dawnsio'n ddigymell. Roedd y perfformwyr yn ymwybodol o anghenion a galluoedd grŵp cymhleth iawn o bobl ".

Astudiaeth Achos: Ysgol Woolley Wood, Sheffield

Rhaglen Cerddor Preswyl

Yn ein rhaglenni tymor hirach mae ysgolion yn mabwysiadu cerddor cyfeillgar LMN i ddarparu sesiynau mewn grwpiau bychain a sesiynau un i un yn wythnosol. Gall y rhaglen sy'n cael ei dylunio mewn partneriaeth gyda'r staff addysgu helpu i gefnogi Cynlluniau Dysgu Unigol y disgyblion a denu ymatebion gan y plant sydd yn drawsnewidiol dros gyfnod o amser. Rydym hefyd yn dechrau defnyddio'r Fframwaith Synnau Bwriad newydd i gefnogi ein gwaith gyda phlant ag anghenion cymhleth. (www.soundsofintent.org).

"Mae'n anodd cymell rhai o'n plant ond fe lwyddodd Jonathan i wneud hynny trwy'r gerddoriaeth yr oedd yn ei ddefnyddio".

Astudiaeth Achos: Ysgol Frenhinol i Blant Dall, Lerpwl

Gwobr Celfyddydau

Mae nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ag AAAA yn gwneud y Wobr Celfyddydau (www.artsaward.org.uk) ar draws y DU. Mae'r Wobr Celfyddydau yn fframwaith hyblyg, wedi'i phersonoleiddio sy'n hygyrch i blant a phobl ifanc sydd ag amrediad o anghenion a galluoedd. Mae'n eu cefnogi i ddatblygu fel artistiaid ac fel arweinyddion celf a chael cymhwyster mewn rhywbeth y maen nhw'n mwynhau ei wneud.

Gall cyngherddau a phrosiectau LMN ddarparu ffocws i weithgaredd Gwobr Celfyddydau. Er enghraifft gall plant a phobl ifanc sy'n gweithio ar eu gwobr Efydd 'fynychu ac adolygu digwyddiad celfyddydol' mewn cyngerdd LMN neu 'cymryd rhan yn y celfyddydau' a 'rhannu sgiliau celf' trwy brosiect LMN.

Gwella mynediad i greu cerddoriaeth i blant a phobl ifanc ag AAAA

Mae LMN yn awyddus i weithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill i wella cyfleoedd i blant a phobl ifanc ag AAAA i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerdd o ansawdd uchel.

Yn Lloegr, mae creu'r Canolfannau Addysg Cerdd wedi darparu strwythur defnyddiol i gydgysylltu gyda chyrff eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau AAAA ar lefel leol.

Rydym yn aelodau sylfaen dau rwydwaith cerdd AAAA newydd: Gogledd Swydd Efrog (a ddechreuwyd gan Barth Gweithredu Cerdd Ieuenctid Gogledd Swydd Efrog) a Rhwydwaith Cerdd AAAA y Gogledd Ddwyrain (wedi'i gydgysylltu gan Wasanaethau Cerdd Northumberland a Durham).

The musicians that came to visit us were so amazing, they brought tears to my eyes!

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7014 2829
E: info@livemusicnow.org