About Us (Cymraeg)

Live Music Now ydy'r prif gorff datblygu cerddorion a gwaith maes cerddorol yn y DU.

Mae cerdd byw yn goresgyn rhwystrau i gyfathrebu trwy gysylltu gyda'r ysbryd. Mae LMN yn gweithio gydag ystod amrywiol iawn o bobl nad ydynt prin fyth, os o gwbl, yn cael y cyfle i brofi cerdd byw - rhai ohonyn nhw dan anfantais mawr. Yn aml maen nhw'n wynebu anawsterau wrth gyfathrebu, wedi'u torri'i ffwrdd oddi wrth lawenydd a phleser cymryd rhan a rhannu gydag eraill. Mae LMN yn goresgyn y rhwystrau hyn trwy gyfrwng ansawdd ein cerddorion a'r modd yr ydym yn darparu cerddoriaeth.

Mae dull LMN o weithredu wedi'i ddatblygu dros 35 mlynedd, gan wireddu gweledigaeth ein sylfanaenwyr, y feiolinydd chwedlonol, Yehudi Menuhin a'i gyfaill, Cadeirydd Sylfaen LMN, Ian Stoutzker CBE.

"Cerddoriaeth, ymysg yr holl gelfyddydau, ydy'r iaith sy'n treiddio ddyfnaf i'r ysbryd dynol, yn cyrraedd pobl trwy bob rhwystr, anabledd, iaith ac amgylchiadau. Dyna pam y bu'n freuddwyd gennyf i ddod â cherddoriaeth yn ôl i fywydau'r bobl hynny y mae eu bywydau yn neilltuol o agored i straen a dioddefaint… er mwyn iddo gysuro, iachau a chreu pleser." Yehudi Menuhi

Mae LMN yn dethol cerddorion ifanc, proffesiynol sydd yn cyfuno sgiliau perfformio eithriadol gyda nodweddion arbennig o fewnwelediad, haelioni ysbryd a hyblygrwydd. Rydym yn gwella eu sgiliau trwy ein dull neilltuol o hyfforddi a pherfformio, ac yn eu hanfon i'r gymuned i berfformio i bobl hŷn a phlant ag anghenion addysgol arbennig.

Mae'r llawenydd a gynhyrchir gan gerdd byw mewn eiliad yn gallu bod yn drawsnewidiol dros gyfnod o amser. Mae LMN yn cyflenwi rhaglenni wedi'u teilwra i gyfranogwyr y mae eu bywydau wedi'u herio gan anabledd, salwch, tlodi neu anfantais cymdeithasol. Ein huchelgais ydy cyflwyno cerdd byw i ragor o bobl, cyflawni effaith mwy buddiol trwy gyfranogiad parhaol. Ein swyddogaeth ydy ysbrydoli cerddorion ifanc proffesiynol i ddefnyddio eu doniau er budd y rhai a fyddai fel arall wedi eu heithrio o lawenydd cerdd byw.

Lawr lwythwch ein Hadroddiad Effaith 2011-2012

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]