Audition FAQs (Cymraeg)


Oes rhaid i bob aelod o'r grŵp lenwi ffurflen gais ar wahân? 


Oes, rhaid i bob aelod o'r grŵp lenwi ffurflen. Os oes angen help arnoch chi, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Clyweliadau, Gillian Green ar 02920 554040 neu [email protected], fydd hefyd yn gallu'ch rhoi mewn cysylltiad gyda'ch cangen leol. Faint o dâl fyddwn ni'n ei gael?

Mae ffioedd yn dibynnu ar hyd a math o berfformiad. Adolygir y rhain yn flynyddol er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cymharu'n ffafriol gyda chyfraddau ffioedd cyrff cyffelyb a'u bod oddi mewn i ganllawiau cyrff proffesiynol. Mae LMN yn cyfrannu tuag at gostau teithio a chynhaliaeth pan fyddwch oddi cartref ac mae'n cynnwys costau llety fel bo angen. Faint ydy cost clyweliad? 


Rhaid derbyn ffi na ellir ei ad-dalu oddi wrth pob cerddor gyda'r ffurflen gais. Os ydych yn meddwl y gallwch fod â phroblem o ran talu'r ffi clyweliad, trafodwch hynny gyda'r Cyfarwyddwr Clyweliadau.

Dydy fy ngrŵp i ddim bellach yn gallu mynychu ar yr amser rhestredig

Rhowch wybod I'r Cyfarwyddwr Clyweliadau ar unwaith gan fod amserlenni a phaneli arbennigol yn cael eu trefnu wythnosau o flaen llaw. Os ydych yn canslo llai na tair wythnos cyn dyddiad eich clyweliad, bydd rhaid talu ffi clweliad arall os hoffech ail-geisio.Rwy'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Ydw i'n gallu gwneud cais? 


Dim ond cerddorion sy'n preswylio yn y DU ac Iwerddon sy'n cael ymgeisio.Rwy'n dal yn fyfyriwr. Ydw i'n gallu gwneud cais?


Ydych. Ond, mae angen i chi ystyried a oes gennych amser i'w neilltuo i roi perfformiadau yn y dydd yn ystod yr wythnos pan fydd y rhan fwyaf o berfformiadau'n cael eu cynnal. Rwy'n gweithio yn ystod y dydd. Ydw i'n gallu gwneud cais? 


Mae'r rhan fwyaf o berfformiadau LMN yn digwydd yn y dydd yn ystod yr wythnos. Dylai unrhyw ymrwymiadau eraill eich galluogi i fod ar gael yn ystod yr adegau hyn er mwyn i chi allu derbyn gwaith LMN.A oes yna unrhyw fath o gerddoriaeth nad yw'n addas?


Mae pob cerddoriaeth fyw yn addas. Os oes angen i chi ddefnyddio offer electronig rhaid i chi allu darparu eich offer eich hun, ei gludo i leoliadau a'i osod i fyny yn hawdd.

A oes yna gyfyngiad oedran?

Sefydlwyd LMN i helpu cerddorion ar gychwyn eu gyrfaoedd trwy gyfrwng datblygiad proffesiynol parhaus a chyfleoedd i gynnal perfformiadau gyda thâl. Fel rheol mae'r cerddorion yn y cyfnod o newid rhwng gadael sefydliadau neu uwch hyfforddiant cerddorol a dod yn gerddorion sefydledig. Mae'r elusen yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig (e.e. cantorion a cherddorion o draddodiadau diwylliannol amrywiol)

Yn aml mae cerddorion sy'n ymuno ag LMN wedi bod ar grysiau ôl raddedig neu ar fin cychwyn dilyn cyrsiau o'r fath. Maen nhw fel rheol rhwng 20 a 30 oed ac eisiau ehangu a datblygu eu sgiliau cerddorol ac allgyrraedd. Does dim rheolau cadarn ac fe fyddwn yn edrych ar bob achos unigol yn ei dro.

Pa mor hir fyddwn i'n aros ar y cynllun?


Yn gyffredinol fe fyddem yn disgwyl i chi aros ar y cynllun am 4 blynedd o leiaf ar ôl i chi gael eich derbyn mewn clyweliad, a dim mwy na 6 blynedd. Ond, unwaith eto, rydym yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig.

A fydd angen imi wneud cais am wiriad SCT/Datgeliad yr Alban/Mynediad Gogledd Iwerddon?


Fe fydd angen i bob cerddor a dderbynnir ar y cynllun feddu ar wiriad cyfredol ar lefel manwl (llai na 4 blynedd). Os oes angen i gerddorion wneud cais am wiriad newydd fe fyddan nhw'n cael eu tywys trwy'r weithdrefn. Ble y byddwn yn cael cynnig gwaith?


Mae perfformiadau a gweithdai yn cael eu cynnal ar draws y DU mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Unwaith y byddwch wedi cael eich derbyn ar y cynllun efallai y gofynnir i chi weithio yn rhywle yn y DU, nid yn unig lle'r ydych chi wedi'ch lleoli.Ydyn ni'n chwarae ym mhob math o leoliadau?


Fe fydd Live Music Now yn ceisio trefnu gwaith sy'n addas i chi neu eich grŵp. Fe fyddwn bob amser yn gofyn i chi ar y dechrau os ydych yn hapus i chwarae mewn math neilltuol o leoliad ac a oes yna unrhyw sefyllfaoedd nad ydych yn gyfforddus â nhw; gallwch wrthod y rhain. Sut ydw i'n cyrraedd lleoliadau?


Dydy Live Music Now ddim yn darparu nac yn trefnu trafnidiaeth i chi, ond fe fyddwn yn talu eich petrol neu docynnau tren, bws etc.Pryd mae perfformiadua'n cael eu cynnal?


Yn bennaf yn y dydd yn ystod yr wythnos. Os ydych yn gweithio am gyfnod o amser o'ch cartref, gall hyn olygu aros dros nos yn y rhan o'r wlad yr ydych yn perfformio ynddi. Oes rhaid imi dderbyn yr holl waith y mae LMN yn ei gynnig imi?


Nac oes. Os nad ydych ar gael, caiff y gwaith ei gynnig i grŵp arall.Faint o waith fydd y grŵp yn ei gael?

Ar gyfartaledd cynigir isafswm o 12-20 o berfformiadau'r flwyddyn i grwpiau LMN.

Ydw i'n cael gwneud gwaith arall yn ogystal â gweithio i Live Music Now? 


Ydych. Mae pob cerddor ar y cynllun yn hunan gyflogedig ac yn gwneud amrediad o berfformiadau a gwaith arall. Pa fath o hyfforddiant fyddai'n ei gael?

Fe fydd Live Music Now yn cynnig hyfforddiant a chymorth trwy gydol eich amser ar y cynllun.