Children, Young People & Special Educational Needs (Cymraeg)

Mae plentyn yn taro'i bysedd yn erbyn telyn. Mae un arall yn dawnsio'n hapus i rhythmau triawd jazz. Mae eraill yn gwrando gyda'u llygaid ar gau ar felodi ffliwt. Mae pob un yn ddulliau cofiadwy y mae plant a phobl ifanc yn ymgysylltu yn ystod sesiynau cerdd LMN.

Mae'n bwysig bod pob plentyn yn cael mynediad i brofiadau cerddorol o ansawdd uchel. Mae'n brofiad pleserus ac mae cymryd rhan mewn creu cerddoriaeth yn rheolaidd wedi'i brofi fel rhywbeth sy'n gyfraniad pwysig i addysg plant ac i'w datblygiad cymdeithasol a phersonol, yn cynnwys
  • Archwilio a mynegi teimladau heb fod ar lafar, a datblygu sgiliau sgwrsio.
  • Gwella ysbryd; datblygu sgiliau bywyd fel cymryd tro, cydweithredu.
  • Gwella canolbwyntio, cof a datblygu creadigrwydd.
  • Annog symud bwriadol, datblygu sgiliau gweithredol.
I blant a phobl ifanc gydag AAA ac anableddau, mae'r manteision yn fwy, gan oresgyn rhwystrau i gyfathrebu trwy gynnig dull unigryw o hunan fynegiant ac ymgysylltiad.

Live Music Now ydy'r un o'r ychydig gyrff cerddoriaeth sy'n cynnig gweithgareddau yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc y mae eu mynediad i gerddoriaeth fyw wedi'i gyfyngu oherwydd anghenion arbennig neu amgylchiadau heriol. Bob blwyddyn mae ein cerddorion yn cyflwyno cannoedd o berfformiadau a gweithdai ar draws y DU gan ddod â llawenydd ac ysbrydoliaeth i filoedd o blant a phobl ifanc. I nifer ohonyn nhw, dyma eu profiad cyntaf o gerdd byw.

Gyda phwy rydyn ni'n gweithio?

Ein prif ffocws ydy cynnig sesiynau cerddoriaeth i blant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (AAAA)

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyngherddau a phrosiectau cyfranogol i:

Plant mewn Amgylchiadau Heriol yn cynnwys Plant sy'n Derbyn Gofal

Blynyddoedd Cynnar (0-5oed)

Ysgolion Prif Ffrwd mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd o amddifadedd economaidd

Teuluoedd ag anghenion arbennig

Darganfod sut i sefydlu eich perfformiad neu brosiect LMN

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]