Donate (Cymraeg)

Rhoddion ydy'r ffordd symlaf o'n helpu i gyflwyno cerddoriaeth i'r rhai y mae eu hamgylchiadau fel arall yn eu hatal rhag manteisio arno. Ni fu gwell amser erioed i gefnogi LMN gan ein bod yn ddiweddar wedi derbyn Grant Catalydd Cyngor Celfyddydau Lloegr sy'n ein galluogi i gyfateb, punt am bunt, unrhyw roddion newydd a dderbynnir yn Lloegr - felly gallwn ddyblu eich rhodd!

Pam helpu LMN?

Gyda'r nifer o bobl hŷn yn y DU yn cynyddu, a chynnydd parhaus mewn dementia, mae nifer o bobl yn colli eu cysylltiad gyda'r byd o'u cwmpas. Trwy eu cyfranogiad mewn perfformiadau LMN maen nhw'n gallu ail gysylltu gyda bywyd, wrth i ganeon a thonau cyfarwydd ddatgloi atgofion, profi cyfnodau o eglurder ac adnabod aelodau'r teulu, y cyfan oll yn gwella eu lles.

Mae plant ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu cyfyngu rhag profi nifer o'r cyfleoedd creadigol a cherddorol y mae plant prif ffrwd yn eu cymryd yn ganiataol oherwydd eu hanghenion cefnogi arbennig, problemau mynediad ac anableddau. Mae LMN yn gallu darparu'r profiadau cerddorol a'r cyfleoedd dysgu creadigol yma mewn amgylchedd ysgol a galluogi pob plentyn i ddiwallu eu potensial llawn fel cerddorion creadigol.

Mae cerddorion proffesiynol newydd yn wynebu'r sefyllfaoedd cyflogaeth mwyaf heriol ers cenhedlaeth ac efallai y bydd nifer o gerddorion eithriadol o ddawnus yn gadael y proffesiwn oherwydd heriau economaidd. Gall LMN helpu i atal hyn trwy ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth a chyfleoedd perfformio cyflogedig y mae cerddorion eu hangen i sefydlu eu hunain, a pharhau i gyfrannu at fywyd diwylliannol bywiog y DU.

Trwy roi rhodd i LMN gallwch helpu i fynd i'r afael â'r holl heriau yma a'n helpu i barhau i ysbrydoli cerddorion a thrawsnewid bywydau.

Beth y mae eich rhodd yn ei gefnogi

Gall £3 y mis dalu i gerddor fynychu digwyddiad hyfforddi ar weithio gyda phobl hŷn neu blant ag anghenion addysgol arbennig

Gall £5 y mis dalu am fentor i fynychu perfformiad cyntaf ensemble newydd LMN

Gall £10 y mis dalu am gyngerdd gan unawdydd mewn cartref preswyl neu ysgol arbennig

Gall £25 dalu am gostau cefnogi ensemble LMN i gael profiad teithio gwerthfawr oddi cartref

Gall £50 y mis dalu am ddau berfformiad gan gerddorion LMN mewn cartref preswyl neu ysgol arbennig

Sut i gyfrannu

Mae rhoi rhodd i gefnogi LMN yn hawdd. Ewch i www.justgiving.com/livemusicnow i addo eich cefnogaeth a chofiwch ychwanegu Cymorth Rhodd os ydych yn drethdalwr yn y DU. Dydy hynny ddim yn costio mwy i chi ond mae'n cynyddu'r cyfraniad y mae LMN yn ei dderbyn o 20% oherwydd ein bod yn gallu adhawlio treth sylfaenol ar eich rhodd.

Gallwch bersonoleiddio eich rhodd trwy bennu maes neilltuol o fudd - naill ai grŵp cymdeithasol, grŵp o gerddorion neu leoliad daearyddol. Gallwch roi rhodd er cof am rhywun annwyl i chi neu i ddathlu bywyd mewn cerddoriaeth. Mae rhoi cyfraniad yn hawdd. Gallwch anfon siec atom, yn daladwy i Live Music Now, i Music Base, Kings Place, 90 York Way, Llundain, N1 9AG. Neu gallwch gyfrannu ar-lein.

Rhodd rheolaidd ydy'r dull mwyaf effeithiol o sicrhau budd parhaol i'r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw. Gwnewch gyfraniad rheolaidd trwy lenwi a dychwelyd ein Ffurflen Debyd Uniongyrchol.

Rhoi trwy'r Gyflogres

Mae rhoi trwy'r gyflogres yn gallu bod yn un o'r dulliau mwyaf effeithiol o gefnogi LMN a'r grwpiau yr ydym yn gweithio gyda nhw, oherwydd y byddwch yn manteisio oddi wrth yr uchafswm toriad treth sydd ar gael.

Os hoffech ein cefnogi trwy eich cyflogres, fe fydd rhaid i chi siarad gyda'ch cyflogwr i wirio'r trefniadau sydd ganddyn nhw.

Yna fe fyddwch yn cytuno gyda'ch cyflogwr bod swm neilltuol yn cael ei ddidynnu o'ch cyflog bob mis (neu pryd bynnag) cyn cyfrifo treth ac yna caiff ei roi i'r elusen a enwyd. Caiff y didyniad ei wneud ar ôl cyfrifo Cyfraniadau Yswiriant Gwladol ond cyn didynnu treth Talu wrth Ennill. Hynny yw fe fyddwch yn cael y rhyddhad treth cyflawn ar y rhodd ar unwaith ar eich prif raddfa treth.

I annog cwmnïau i sefydlu cynlluniau Rhoi trwy'r Gyflogres i'w staff, sefydlodd y Llywodraeth y cynllun Nod Ansawdd i gydnabod a gwobrwyo cyflogwyr. Lansiwyd y rhaglen Nod Ansawdd Rhoi trwy'r Gyflogres ym mis Ionawr 2006. Mae'r rhaglen yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyrff am ddarparu Rhoi trwy'r Gyflogres i'w staff.

Mae rhagor o wybodaeth am Roi trwy'r Gyflogres ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Rhoi Rhodd o Gyfranddaliadau

Cyfrannwch gyfranddaliadau trwy'r dull hawdd. Trwy roi cyfranddaliadau gallwch wrthbwyso gwerth marchnad eich asedau yn erbyn eich incwm cyn cyfrifo treth ac ni fyddwch yn atebol am Dreth ar Enillion Cyfalaf.

Cysylltwch â Lucy Galliard ar 01653 668551 neu e-bostiwch [email protected] i ddarganfod sut i roi cyfranddaliadau yn syml ac yn ddiogel, neu cysylltwch â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi am ragor o wybodaeth.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]