Cyflwyniad gan Ian Stoutzker CBE, Cadeirydd Sefydlu

Dros bymtheg mlynedd ar hugain yn ôl, gofynnodd fy nghyfaill Yehudi Menuhin imi ei gynorthwyo i wireddu breuddwyd oedd yn agos i'w galon. Roedd ei brofiadau o berfformio yn ystod yr Ail Ryfel Byd a'i bryder parhaus am ddatblygiad ein cerddorion ifanc mwyaf dawnus wedi cyfuno i greu pwrpas deuol unigryw: cefnogi'n cerddorion ifanc gorau wrth iddyn nhw gychwyn ar yrfa broffesiynol, ac ar yr un pryd ymestyn allan i'r rhai yn y gymuned oedd â'r cyfle lleiaf i brofi llawenydd a manteision bod yn rhan o berfformiad byw.

Ychydig a feddyliais ein bod yn cychwyn ar antur a fyddai'n creu corff elusennol a diwylliannol sydd wrth galon bywyd cerddorol gwledydd Prydain.

Er bod gwerth perfformiadau yn y gymuned yn amlwg inni, bu'n rhaid perswadio lleoliadau cymunedol bod gennym rhywbeth i'w gynnig er mwyn gwneud iawn am yr ymyrraeth y gallem ei achosi i'w hamserlenni. Roedd nifer o bobl yn y byd cerddorol yn credu mai dim ond trwy berfformio mewn lleoliadau proffil uchel y byddai cefnogaeth yn tyfu, yn hytrach na chyflawni ein prif nod o fynd â cherdd byw i'r mannau lle mae pobl yn treulio eu bywydau.

Heddiw mae'r cynllun yn ymestyn ar draws y DU. Rydyn ni wedi cynnal dros 50,000 o berfformiadau gan gyrraedd dros ddwy filiwn o bobl, ac wedi hyfforddi miloedd o gerddorion proffesiynol. Mae Live Music Now bellach yn rhan o fywydau beunyddiol pobl mewn ysgolion arbennig, canolfannau cymunedol, carchardai, ysbytai, neuaddau pentrefi a chartrefi gofal gyda dros 3,000 o berfformiadau a gweithdai'n cael eu cynnal yn flynyddol i tua 200,000 o bobl. Mae miloedd o gerddorion ifanc wedi gweithio gyda'r corff ac mae ein hymchwil wedi dangos bod y mwyafrif llethol ohonyn nhw wedi aros yn weithgar ac yn aelodau hynod o lwyddiannus o'r proffesiwn cerdd. Nhw ydy ein heiriolwyr gorau oherwydd maen nhw wedi gweld yn bersonol yr effaith y mae cerddoriaeth yn ei gael ar fywydau cynulleidfaoedd a chyfranogwyr.

Mae ein dealltwriaeth o'r rôl y mae cerddoriaeth yn ei chwarae yn ein lles emosiynol, corfforol a chymdeithasol wedi dwysáu dros y blynyddoedd, ac mae hynny bellach yn cael ei gydnabod yn gyffredinol. Rydyn ni'n falch ac yn ddiolchgar ein bod yn chwarae ein rhan trwy ymestyn ein gwybodaeth yn y maes hwn, yn ogystal â chreu corff sydd wedi cyfrannu at ragoriaeth y DU yn y maes hwn.