More on Working with Older People (Cymraeg)

Mae rhagolygon poblogaeth cyfredol yn awgrymu y bydd y nifer o bobl 85 oed a throsodd yn mwy na dyblu rhwng 2008 a 2033 i gyrraedd 3.3 miliwn ac y bydd o leiaf un rhan o dair o'r nifer yma yn byw gyda dementia. Ar hyn o bryd amcangyfrifir y bydd 80% o breswylwyr cartrefi gofal yn byw gyda dementia neu gyda phroblemau cof sylweddol. Mae adroddiad diweddar gan y Gymdeithas Alzheimer yn nodi bod pobl hŷn mewn cartrefi gofal yn aml yn mynd am gyfnodau hir heb gysylltiad gyda theulu a ffrindiau a bod chwarter (28%) o aelodau'r teulu yn credu bod ansawdd bywyd y person gyda dementia mewn cartref gofal yn wael.

Mae'r Adran Iechyd a llywodraethau datganoledig y DU wedi creu strategaethau newydd i ddarparu gofal a chymorth o bobl â dementia a'u teuluoedd. Llinyn allweddol ydy'r thema o wella ansawdd bywyd y rhai sy'n byw gyda dementia trwy leihau'r defnydd o gyffuriau gwrth seicotig a chynyddu gweithgareddau ystyrlon. Wrth i hyn ddod yn fwyfwy o her i gymdeithas mae'n holl bwysig bod dulliau arloesol, cost effeithiol heb fod yn fferyllol o wella ansawdd bywyd y grŵp yma yn cael ei ddarganfod.

Sut mae cerddoriaeth yn helpu

Mae wedi ei brofi bod cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol yn hynod o fuddiol i bobl hŷn gyda dementia, yn gwella pethau fel cyfathrebu, cof, mwynhau bywyd a meddwl yn greadigol. Mae astudiaeth ddiweddar ar Effaith Celfyddydau Cyfranogol ar Bobl Hŷn, gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a gomisiynwyd ac a gyllidwyd gan Sefydliad Baring yn cydnabod gwerth rhaglenni celfyddydol i bobl sy'n cymryd rhan, yn cynnwys:

  • Cyfathrebu gwell rhwng preswylwyr a rhwng preswylwyr a staff
  • Synnwyr o hunaniaeth a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
  • Effeithiau cadarnhaol ar les corfforol trwy gymryd rhan mewn canu a dawnsio
  • Gwell cyfleoedd i ofal unigol trwy ddefnyddio sesiynau cerdd fel dull o gynyddu gwybodaeth staff am bob person yn eu gofal

Credwn bod ein gwaith mewn cartrefi gofal ar draws y DU yn darparu cefnogaeth gymdeithasol ac emosiynol hanfodol i bobl hŷn.

Cerddorion LMN menw rhaglenni preswyl

Ar ôl i grŵp o gerddorion gael eu dethol mewn ymgynghoriad gyda staff gofal, maen nhw'n ymweld yn rheolaidd gyda'r cartref gofal am gyfnod y cytunir arno- fel rheol 10 ymweliad dros gyfnod o dri mis - ac mae pob sesiwn yn para awr. Mae'r perfformiadau ar eu mwyaf effeithiol pan fydd staff yn cymryd rhan ac felly rydym yn gweithio'n galed i gynnwys y staff a chefnogaeth y rheolwr o'r cychwyn. Mae'r cerddorion yn cynnig un sesiwn gyda'r staff fel bod ganddyn nhw well dealltwriaeth o beth fydd yn digwydd. Mae staff a cherddorion yn dod i adnabod ei gilydd ac felly yn gallu gweithio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol ac mae staff hefyd yn dysgu sut i helpu'r prerswylwyr i gael y gorau o'r sesiynau cerdd - er enghraifft, sut i osod yr ystafell, trafod offerynnau a sut i helpu preswylwyr i ddawnsio beth bynnag fo'u gallu. Yn anad dim, mae cerddorion yn gallu dangos gwerth defnyddio cerdd byw mewn cartrefi gofal fel offeryn i gynyddu gwybodaeth staff am y rhai yn eu gofal. Wrth i breswylwyr ymateb, hel atgofion am adegau cerddorol yn eu bywydau, mae gan y staff gyfle i greu cysylltiadau agosach a dysgu mwy am yr hyn sy'n bwysig i bob unigolyn.

Mae croeso i bob preswylydd fynychu sesiynau cerdd ac fe'u hanogir i ddod bob wythnos. Yn ystod y sesiynau cychwynnol mae cerddorion LMN yn creu perthynas ac yn creu ymddiriedaeth gyda'r grŵp trwy gyfrwng trafodaethau, atgofion a cherddoriaeth. Anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio atgofion, straeon, caneuon a gweithgareddau offerynnau taro i wneud y mwyaf o'u cyfranogiad yn y sesiynau. Trwy sgil ac ymyriadau sensitif cerddorion LMN, wrth ymateb yn uniongyrchol i'r cyfranogwyr, mae'r sesiynau'n datblygu o fod yn seiliedig ar berffomiadau a repertoire i fod yn weithdai ymatebol, creadigol yn canolbwyntio ar ganu. Wrth i'r wythnosau fynd heibio,mae cyfathrebu'n cynyddu ac atgofion a phleser mewn cerddoriaeth yn dod i'r wyneb a dewisiadau cerddorol yn ymddangos. Mae ein cerddorion yn hapus i greu 'rhestrau chwarae' i grwpiau ac i unigolion i'w defnyddio ar ôl i'r prosiect orffen.

Mae'r rhai sydd wedi cymryd rhan mewn sesiynau LMN yn dweud wrthym eu bod yn teimlo'n hapusach ac yn llai unig. Credwn bod y gwelliant hwn yn lles unigolion ac yn y cyfathrebu rhwng staff a phreswylwyr yn dylanwadu'n gadarnhaol ar 'ddiwylliant' y cartref gofal. Mae modd i'r staff adeiladu ar yr wybodaeth newydd am bob unigolyn y maen nhw'n ei ddysgu yn y sesiynau cerdd ym mywydau beunyddiol y preswylwyr trwy weddill yr wythnos.

Cliciwch yma am daflen ar weithio mewn cartrefi gofal

Cerdd yn y gymuned

Yr her amlycaf i bobl hŷn ydy unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae bron i 50% o bobl 75 oed a throsodd yn byw ar eu pen eu hunain ac yn treulio tua 80% o'u hamser yn eu cartrefi. Mae pobl hŷn felly yn wynebu cyfnodau hir heb unrhyw gysylltiad gyda'r byd y tu allan a'u teuluoedd. Adroddwyd bod gan 17% o bobl hŷn llai na chyswllt wythnosol ac 11% llai na chyswllt misol gyda theulu, ffrindiau a chymdogion. Gyda bron i un rhan o bump o bobl dros 75 oed yn datgan eu bod 'yn teimlo'n unig y rhan fwyaf o'r amser yn ystod yr wythnos a aeth heibio', mae'r angen am rhyngweithio cymdeithasol a gweithgareddau ymgysylltu cymunedol yn amlwg. Mae rhaglen Songs and Scones Live Music Now yn mynd i'r afael â'r angen hwn gan ddod â phobl hŷn yn y gymuned at ei gilydd ar gyfer sesiynau cymdeithasol a cherddorol a gwneud iddyn nhw deimlo'n aelodau gwerthfawr o gymdeithas a'u galluogi i gyfarfod pobl newydd.

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]