Professional Development (Cymraeg)

Mae Hyfforddiant Live Music Now yn gweithio gyda phob cerddor sy'n dod ar y cynllun gan gynnig datblygiad proffesiynol parhaus trwy ystod strwythuredig o weithgareddau hyfforddi.

Anwytho

Mae hyn yn rhoi sylfaen i bob cerddor sy'n ymuno â'r cynllun, yn cynnwys yr hyn y gallant ei ddisgwyl o weithio gyda LMN a sut i baratoi ar gyfer eu perfformiadau a gweithdai mewn amrywiol leoliadau cymunedol. Fyddwn ni byth yn gofyn i gerddorion gyflenwi gwaith cyn iddyn nhw gwblhau'r broses anwytho. Mae pob cangen yn trefnu i gerddorion yn eu hardal dderbyn hyfforddiant anwytho, ond mae patrwm safonol i'r hyfforddiant.

Perfformiadau wedi'u Mentora

Mae pob grŵp newydd ar y cynllun yn cael eu mentora yn ystod eu perfformiadau cynnar. Mae'r rhain yn gyfleoedd i elwa oddi wrth hyfforddiant wedi'i deilwra a chefnogaeth gan arweinyddion a pherfformwyr cerdd profiadol mewn lleoliadau allgyrraedd. Mae cerddorion LMN yn dweud wrthym bod y sesiynau hyfforddi hyn 'ar leoliad' ymysg y mwyaf cynhyrchiol y maen nhw wedi eu derbyn. Caiff sesiynau mentora eu cynllunio er lles gorau pob ensemble gan adlewyrchu eu profiad a'u parodrwydd ar gyfer gwaith allgyrraedd. Mae'r ffocws a'r amseru yn hyblyg.

Cefnogaeth Barhaus

Unwaith y mae cerddorion wedi cynnal eu sesiynau LMN cyntaf ac yn dechrau magu hyder, fe fyddwn yn eu gosod yn y rhaglen hyfforddi DU gyfan. Nod hyn ydy darparu hyfforddiant mewn sgiliau a meysydd gweithgaredd penodol trwy gyfres o sesiynau Hyfforddi yn seiliedig ar Bynciau sy'n canolbwyntio ar feysydd fel:

  • Lles Cerddorion

  • Sut i weithio mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  • Gweithio gyda Soundbeam

  • Gweithio gyda phlant ag Anghenion Arbennig

  • Gweithio mewn Unedau Diogel

  • Canu ac Arwyddo

  • Gweithio gyda phobl hŷn

  • Cerddoriaeth a dementia

Rhannu Sgiliau gyda Chymheiriaid

Mewn ymateb i'r galw gan gerddorion, mae LMN wedi datblygu sesiynau penodol i alluogi cerddorion ar y cynllun i rwydweithio a rhannu syniadau a phrofiadau. Mae'r sesiynau hyn yn greadigol iawn ac yn neilltuol felly pan fo cerddorion o wahanol genres a diwylliannau yn dod ynghyd. Maen nhw hefyd yn darparu ffocws gwerthfawr ar gyfer rhwydweithio ac adeiladu ar y synnwyr o gymuned rhwng y cerddorion ar y cynllun.