Special Schools & Units (Cymraeg)

Cynhelir sesiynau LMN mewn ysgolion arbennig ar draws y DU, yn cynnwys y rhai i blant a phobl ifanc ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog, Anawsterau Dysgu Difrifol, Anawsterau Dysgu Cymhedrol, Awtistiaeth, Anawsterau Emosiynol, Cymdeithasol ac Ymddygiad, Nam Synhwyraidd ac Anableddau Corfforol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau, yn amrywio o gyngherddau unigol, prosiectau cerdd creadigol a rhaglenni preswyl, wedi'u teilwra i anghenion disgyblion. Mae ein cerddorion yn ymgynghori gyda'r staff wrth gynllunio a chyflwyno pob gweithgaredd. Mae dewis ar gael i gynnwys staff Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ein rhaglenni i adeiladu hyder mewn defnyddio gweithgareddau cerddorol yn y dosbarth.

Cliciwch yma i lawr lwytho taflen am ein gwaith mewn Ysgolion Arbennig
 

Cyngherddau Cyfranogol (sesiwn un awr, neu ddwy sesiwn 30 munud yn dilyn ei gilydd)

Perfformiadau ysbrydoledig gan gerddorion LMN yn amrywio o gerddoriaeth clasurol i gerddoriaeth byd, cerddoriaeth gwerin a jazz. Mae cyngherddau LMN yn cynnig gweithgareddau cynhwysol ysgol gyfan gyda chyfle i gymryd rhan trwy ganu, symud, dawnsio a gemau cerddorol. Mae'r cerddorion yn symud trwy'r gynulleidfa fel bod modd i'r plant brofi cyffro'r offerynnau'n cael eu chwarae mor agos atyn nhw.

"Roedd y cyngerdd yn gyfle cymdeithasol gwych i'n holl blant sydd ag awtistiaeth".

Astudiaeth Achos: Rhaglen Sobell

Prosiectau Cerddoriaeth Creadigol

Rhaglenni hyblyg i adeiladu hyder a sgiliau cyfathrebu disgyblion yn ogystal â gwaith tîm. Mae'r disgyblion yn gweithio mewn grwpiau bychain gyda cherddorion LMN i archwilio synnau newydd a chreu eu cerddoriaeth eu hunain, ac yn aml fe fyddan nhw'n perfformio neu'n recordio'r gwaith i ddathlu'r hyn y maen nhw wedi ei gyflawni. Gall ymweliadau bara am nifer o wythnosau neu yn ystod 'Wythnos Gerdd LMN' dwys.

"Roedd yn fwy na da, roedd yn wych. Roedd y disgyblion yn cymryd rhan trwy'r perfformiad cyfan - gan symud a dawnsio'n ddigymell. Roedd y perfformwyr yn ymwybodol o anghenion a galluoedd grwp cymhleth iawn o bobl ".

Astudiaeth Achos: Ysgol Woolley Wood, Sheffield

Rhaglen Cerddor Preswyl

Yn ein rhaglenni tymor hirach mae ysgolion yn mabwysiadu cerddor cyfeillgar LMN i ddarparu sesiynau mewn grwpiau bychain a sesiynau un i un yn wythnosol. Gall y rhaglen sy'n cael ei dylunio mewn partneriaeth gyda'r staff addysgu helpu i gefnogi Cynlluniau Dysgu Unigol y disgyblion a denu ymatebion gan y plant sydd yn drawsnewidiol dros gyfnod o amser. Rydym hefyd yn dechrau defnyddio'r Fframwaith Synnau Bwriad newydd i gefnogi ein gwaith gyda phlant ag anghenion cymhleth. (www.soundsofintent.org).

"Mae'n anodd cymell rhai o'n plant ond fe lwyddodd Jonathan i wneud hynny trwy'r gerddoriaeth yr oedd yn ei ddefnyddio".

Astudiaeth Achos: Ysgol Frenhinol i Blant Dall, Lerpwl

Gwobr Celfyddydau

Mae nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ag AAAA yn gwneud y Wobr Celfyddydau (www.artsaward.org.uk) ar draws y DU. Mae'r Wobr Celfyddydau yn fframwaith hyblyg, wedi'i phersonoleiddio sy'n hygyrch i blant a phobl ifanc sydd ag amrediad o anghenion a galluoedd. Mae'n eu cefnogi i ddatblygu fel artistiaid ac fel arweinyddion celf a chael cymhwyster mewn rhywbeth y maen nhw'n mwynhau ei wneud.

Gall cyngherddau a phrosiectau LMN ddarparu ffocws i weithgaredd Gwobr Celfyddydau. Er enghraifft gall plant a phobl ifanc sy'n gweithio ar eu gwobr Efydd 'fynychu ac adolygu digwyddiad celfyddydol' mewn cyngerdd LMN neu 'cymryd rhan yn y celfyddydau' a 'rhannu sgiliau celf' trwy brosiect LMN.

Gwella mynediad i greu cerddoriaeth i blant a phobl ifanc ag AAAA

Mae LMN yn awyddus i weithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill i wella cyfleoedd i blant a phobl ifanc ag AAAA i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerdd o ansawdd uchel.

Yn Lloegr, mae creu'r Canolfannau Addysg Cerdd wedi darparu strwythur defnyddiol i gydgysylltu gyda chyrff eraill sy'n gweithio mewn lleoliadau AAAA ar lefel leol.

Rydym yn aelodau sylfaen dau rwydwaith cerdd AAAA newydd: Gogledd Swydd Efrog (a ddechreuwyd gan Barth Gweithredu Cerdd Ieuenctid Gogledd Swydd Efrog) a Rhwydwaith Cerdd AAAA y Gogledd Ddwyrain (wedi'i gydgysylltu gan Wasanaethau Cerdd Northumberland a Durham).

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]