Special Education Needs & Disabilities (Cymraeg)

Mae gan bob un ohonom heriau i'w wynebu. I rai plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddua (AAAA), gall yr heriau hynny gynnwys gweithgareddau beunyddiol y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol: cyfathrebu â rhai o'n cwmpas, mynegi teimladau, ymuno mewn gweithgaredd grŵp. Gall cerddoriaeth drawsnewid gallu pobl i ymateb ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn.

Mae cerddorion LMN yn darganfod anghenion neilltuol pob plentyn yn unigol gan eu helpu i ddarganfod eu lleisiau trwy greu cerddoriaeth. Yn ystod sesiynau LMN maen nhw'n gweld plant yn ymateb i gerddoriaeth trwy symudiadau a dawnsio, canu a mynegi eu hunain yn rhydd a chymdeithasu gyda'u cyfoedion. Daw grym trawsnewidiol cerddoriaeth yn fwy amlwg ar ôl sawl sesiwn o gerddoriaeth; ac ochr yn ochr â datblygu sgiliau cerddorol gwelir cynnnydd mewn hyder, hunan barch a dulliau newydd o gyfathrebu a mynegi emosiynau.

"Roedd yn rhyfeddol gweld ymatebion ein disgyblion a sut yr oedden nhw'n gwrando, canolbwyntio a rhyngweithio gyda'r gerddoriaeth. Mae ymatebion fel hyn mor bwysig, yn enwedig i'n disgyblion sydd ag anghenion dwys a chymhleth."


Darparu mynediad i gerddoiaeth fyw

Gwyddom bod dibyniaeth ar drafnidiaeth wedi'i addasu a diffyg mynediad i ddigwyddiadau cyhoeddus yn gallu ei gwneud yn anodd i blant a phobl ifanc ag AAA i brofi cerddoriaeth fyw. Cymharol ychydig ydy'r cerddorion proffesiynol sydd â'r sgiliau a'r profiad hefyd i ymgysylltu'n effeithiol gyda phlant ag anghenion cymhleth.

Bob blwyddyn mae ein cerddorion yn cynnal tua 1,000 o sesiynau i blant a phobl ifanc ag AAA ac anableddau, gan weithio mewn partneriaeth gyda staff i gynnig sesiynau sydd yn gweddu'n arbennig i anghenion y cyfranogwyr. Mae plant a phobl ifanc yn ymateb bob amser i safonau da ac maen nhw'n ymateb i sgil a phrofiad cerddorion LMN wrth gymryd rhan mewn sesiwn gerddorol.

"Roedd yna ryngweithio gwych gyda'r disgyblion - roedd y cerddorion yn defnyddio pob cymhelliant gweledol effeithiol ac yn annog y disgyblion i gyffwrdd yr offerynnau."

Ble rydym yn gweithio

Ysgolion ac Unedau Arbennig

Lleoliadau Cymunedol

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]