Wellbeing & Older People (Cymraeg)

Ydy cerddoriaeth yn gallu bod yn fwy effeithiol na chyffuriau?

Yn ôl dadansoddiad diweddar o 400 o bapurau gwyddonol cyhoeddedig gall yr hen ddywediad bod 'cerddoriaeth yn falm i'r enaid' fod yn llythrennol wir. Gall manteison niwrogemegol cerddoriaeth hybu system imiwnedd y corff, lleihau pryder a helpu i reoleiddio'r ysbryd. Mae'r amser wedi dod i feddygon a therapyddion ddechrau cymryd cerddoriaeth yn llawer mwy o ddifrif. Mae LMN wedi bod yn gweithio am flynyddoedd i ddwyn manteision cerddoriaeth i ystod eang o bobl mewn angen, trwy sesiynau cerdd byw unigryw.

Gweithio gyda Phobl Hŷn

Gall bywyd fod yn unig wrth i bobl heneiddio. Mae cael anhawster i symud o gwmpas, colli partneriaid a ffrindiau agos yn rhai o'r rhesymau pam bod bywyd yn gallu dod yn her. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn adnabod rhywun yn y sefyllfa yma a gallwn efallai brofi hynny ein hunain rhyw ddiwrnod.

Mae LMN wedi bod yn gweithio dros y blynyddoedd i roi pleser i bobl hŷn trwy ein sesiynau cerdd unigryw. Rydym yn ceisio sicrhau bod pobl hŷn sy'n defnyddio gwasanaethau gofal yn cael byw eu bywydau mor llawn ac mor greadigol â phosibl.

"Rwyf bob amser wedi bod yn ymwybodol bod cerddoriaeth yn llonni bywydau pobl ac yn gallu eu cyrraedd yn eu horiau tywyllaf. Mewn un sesiwn LMN dywedodd menyw hŷn wrthyf mai'r cyngerdd oedd yr amser mwyaf pleserus yr oedd wedi ei brofi mewn pymtheg mlynedd yn ei chartref gofal." Cerddor LMN

Rhagor o wybodaeth am weithio gyda phobl hŷn

Ysbytai a Hosbisau

Gall ymweld ag ysbyty, os ydych yn ddifrifol wael, yn cael gwiriad arferol neu yn gweld ffrind neu berthynas, fod yn llawn straen ac yn brofiad gofidus. Gall rhaglen o gerddoriaeth wedi'i dewis yn ofalus greu awyrgylch dawel mewn ysbyty brysur i bawb, yn cynnwys y staff.

I gleifion yn byw gyda chyflyrau terfynol neu gyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau, gall rhaglen reolaidd o sesiynau cerdd rhyngweithiol gael lles therapiwtig a gwella ansawdd bywyd.

"Mae gennyf swydd wych, yn gwrando ar gerddoriaeth mor hyfryd a gweld cleifion wedi'u cyfareddu ac mor anarferol o dawel. Rhaid bod eich cerddoriaeth yn hybu'r endorffinau! .. i nifer o nyrsus ac i minnau roedd yn gyfle unigryw, fel y gwelwyd yn y cynnwrf ar y wardiau yn nes ymlaen." Nyrs

"Roedd fy nhad yn ysgwyd ei ben trwy'r prynhawn wrth iddo gofio am bŵer ac eglurder eich llais. Fe lwyddoch chi i dynnu ei sylw oddi wrth ei drafferthion presennol am yr awr honno.'" perthynas yn ymweld

"Roedd y gerddoriaeth mor bwerus fe roddodd obaith imi i'r dyfodol." claf

Astudiaethau Achos ar Les a Phobl Hŷn.

Iechyd Meddwl

I bobl â phroblemau iechyd meddwl gall y profiad o ymgysylltu gyda cherddoriaeth fyw fod yn brofiad cadarnhaol, yn gymhelliol ac yn hwb i'r ysbryd ac o ganlyniad i hynny, mae lefelau pryder ac iselder yn gallu gostwng. Mewn prosiectau LMN mae ein cerddorion yn galw ar eu sgiliau i dynnu'r cerddor allan ym mhawb.

Mae sensitifrwydd wrth galon ein dull o weithredu. Trwy annog pobl i gymryd rhan cymaint ag y maen nhw'n dymuno, mae'r cerddorion yn helpu pobl i feithrin a dathlu eu creadigolrwydd eu hunain. Mae hyn yn amhrisiadwy i bobl sydd â diffyg hunan barch.

"Rhyfeddol @LiveMusicNowLon gig heno. Claf iechyd meddwl: fe wnaeth eich cerddoriaeth helpu fy adferiad. Wow." Trydar gan Dan Walsh, Cerddor LMN

Sut i sefydlu eich sesiwn neu brosiect cerdd LMN

Find out more

If you would like to find out more about our work, please contact:

T: 020 7759 1803
E: [email protected]