Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Anghenion ac Anableddau Addysg Arbennig

Mae gan bob un ohonom heriau i’w hwynebu. I rai plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (SEND), gall yr heriau hynny gynnwys gweithgareddau bob dydd y mae eraill yn eu cymryd yn ganiataol: cyfathrebu â’r rhai o’n cwmpas, mynegi teimladau, ymuno mewn gweithgaredd grŵp. Ym mhob un o’r agweddau hyn gall cerddoriaeth drawsnewid gallu pobl i ymateb.

Mae cerddorion LMN yn tiwnio i anghenion penodol plant unigol, gan eu helpu i ddod o hyd i’w llais trwy greu cerddoriaeth. Yn ystod sesiynau LMN, maen nhw’n gweld plant yn ymateb i gerddoriaeth trwy symud a dawnsio digymell, lleisio a chanu llawen – gan fynegi eu hunain yn rhydd a chymdeithasu â’u cyfoedion. Mae pŵer trawsnewidiol cerddoriaeth yn fwy amlwg ar ôl sawl sesiwn gerddoriaeth; gyda datblygiad sgiliau cerddorol daw mwy o hyder, hunan-barch a ffyrdd newydd o gyfathrebu a mynegi emosiynau.

“Roedd yn anhygoel gweld ymatebion ein disgyblion a sut roeddent yn gwrando, yn canolbwyntio ac yn rhyngweithio â’r gerddoriaeth. Mae ymatebion fel hyn mor bwysig, yn enwedig i’n disgyblion ag anghenion dysgu dwys a chymhleth. “

Darparu mynediad at gerddoriaeth fyw

Rydym yn gwybod y gall dibynnu ar drafnidiaeth wedi’i haddasu ynghyd â diffyg mynediad i ddigwyddiadau cyhoeddus ei gwneud hi’n anodd i blant a phobl ifanc ag AAA brofi cerddoriaeth fyw. Cymharol ychydig o gerddorion proffesiynol sydd â sgiliau a phrofiad i ymgysylltu’n effeithiol â phlant sydd ag anghenion cymhleth.

Bob blwyddyn mae ein cerddorion yn cyflwyno tua 1,000 o sesiynau i blant a phobl ifanc ag AAA ac anableddau, gan weithio mewn partneriaeth â staff i gynnig sesiynau pwrpasol i weddu i anghenion cyfranogwyr. Mae plant a phobl ifanc bob amser yn ymateb i ansawdd, ac maen nhw’n gyflym i ddysgu sgil a phrofiad cerddor LMN wrth gymryd rhan mewn sesiwn gerddoriaeth.

“Roedd rhyngweithio gwych gyda’r disgyblion – defnyddiodd y cerddorion ysgogiadau gweledol effeithiol iawn ac annog y disgyblion i gyffwrdd â’u hofferynnau.”

Lle rydyn ni’n gweithio

Ysgolion ac Unedau Arbennig

Lleoliadau Cymunedol

Hybiau Addysg Gerdd