Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Ein Tîm

Canolog

Janet-Fischer

Janet Fischer

Prif Weithredwr
Mae Janet Fischer FRSA yn Brif Swyddog Gweithredol profiadol sefydliadau diwylliannol a hi yw Entrepreneur Dyngarol Byd-eang Sefydliad Hildegard Behrens yn 2019. Cyn ymuno â Live Music Now, roedd yn Brif Swyddog Gweithredol (mamolaeth) yn ACE NPO Poet in the City ac yn Brif Swyddog Gweithredol Opera Fulham. Mae hi'n dod â hanes profedig i Live Music Now ym maes rheoli strategol busnes a newid diwylliannol, codi arian a datblygu rhaglenni.

Mae gan Janet MMus (RNCM) ac MBA, ac yn ychwanegol at ei gwaith perfformio fel soprano, sydd wedi cynnwys perfformiadau yn y DU, Ewrop, Asia a Gogledd America a chyfnod dwy flynedd yn y West End, mae Janet yn athro, cynhyrchydd, ac ymgynghorydd strategaeth. Sefydlodd Proper Arts yn 2018 gyda'r nod o sicrhau newid cymdeithasol parhaol trwy gelf eithriadol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu model busnes cynaliadwy a chydweithredol sy'n caniatáu i sefydliadau celfyddydol bartneru â chwmnïau dielw eraill yn y sector preifat i gyflawni prosiectau sy'n dod â'r doniau gorau o bob rhan o ddiwydiannau a'r byd tuag at ddatrys materion ymgysylltu cymdeithasol. , cydlyniant, a chynhwysiant.

Y tu allan i'w bywyd proffesiynol mae Janet yn wirfoddolwr amser hir i Crisis UK, triathletwr brwd ac yn ei hamser hamdden mae'n adfer ei chyn-MV Mongweeper y Llynges Frenhinol MV Tongham.
Nina-Swann

Nina Swann

Cyfarwyddwr Gweithredol
Mae gan Nina dros ugain mlynedd o brofiad, yn dyfeisio a rheoli rhaglenni cerddoriaeth gynhwysol ar gyfer Chelsea ac Ysbyty San Steffan, Cerddorfa Symffoni Llundain, Grŵp Opera Mahogany, Sound Connections ac yn fwyaf diweddar, Live Music Now lle mae hi bellach yn Gyfarwyddwr Gweithredol ar ôl 8 mlynedd fel Cyfarwyddwr Strategol Datblygiad Cerddorion a Chyfarwyddwr LMN SE. Mae ganddi angerdd arbennig am fynediad cyfartal i'r celfyddydau, yn enwedig cerddoriaeth. Mae Nina yn oboydd sydd wedi'i hyfforddi'n glasurol ac yn gyn-fyfyriwr Trinity Laban, ac mae'n dal i berfformio pan roddir cyfle iddi. dangos llai
Karen-Irwin

Karen Irwin

Cyfarwyddwr (Gogledd Orllewin); Cyfarwyddwr Strategol (Childen & Young People)
Mae Karen wedi bod yn rhan o dîm Live Music Now er 2004, gan sefydlu ac arwain Cangen y Gogledd Ddwyrain i ddechrau. Bellach mae ganddi rôl ddeuol Cyfarwyddwr Strategol (arwain gwaith y sefydliad ar gyfer pobl ifanc ag anghenion ychwanegol) a Chyfarwyddwr Cangen y Gogledd Orllewin. Yn ei rôl strategol, mae Karen yn gweithio'n agos gyda'r canghennau i ddatblygu prosiectau, preswyliadau a phartneriaethau sy'n cynyddu cyfleoedd cerddorol i blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn 2016 datblygodd raglen hyfforddi SEND Inspire sy'n rhoi sgiliau ychwanegol i gerddorion LMN ar gyfer y maes gwaith hwn ac yn cefnogi darpariaeth gerddoriaeth mewn ysgolion arbennig trwy hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer staff ystafell ddosbarth. Rhan orau ei swydd yw gweithio gyda cherddorion, hyfforddwyr a mentoriaid LMN i gyflwyno sesiynau cerdd a all gael effaith sylweddol ar ddatblygiad cerddorol, cymdeithasol a phersonol plant a phobl ifanc.

Cyn gweithio yn LMN, arweiniodd Karen Raglen Ddarganfod arobryn Cerddorfa Symffoni Llundain am 8 mlynedd, gan arwain at ddatblygu a lansio ei chanolfan addysg gerddoriaeth fawreddog, LSO St Luke's. Wedi'i lleoli yn Lerpwl, mae Karen wedi graddio mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Queens, Belffast a Phrifysgol Durham. Mae hi'n mwynhau chwarae fiola yng Ngherddorfa Mozart Lerpwl.
Douglas-Noble

Douglas Noble

Cyfarwyddwr Strategol (Lles)
Ers dechrau 2005 mae Douglas wedi bod yn gweithio ym maes y celfyddydau a chyfranogi, gydag arbenigedd mewn cerddoriaeth, ar draws y genres gan gynnwys gweithio'n agos gydag artistiaid o gefndiroedd diwylliannol amrywiol. Cafodd yrfa gyntaf lwyddiannus fel cyfreithiwr lloches a mewnfudo yn arwain practis hawliau Llundain, Fisher Meredith. Mae wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun ers 2010, cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Prosiect yn Shepway Find Your Talent and Community Projects Manager yn Music for Change.

Mae'n dod â phersbectif unigryw, ar ôl gweithio y tu mewn a'r tu allan i sefydliadau celfyddydol gan ddefnyddio cerddoriaeth a'r celfyddydau i sicrhau newid buddiol, ar lefelau cyflwyno, strategol, datblygu a hyfforddi. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar brosiectau a roddodd fuddion yn benodol i'r rhai mwyaf ymylol mewn cymdeithas, gan gefnogi'r rheini heb fynediad i sicrhau mwy o gynhwysiant a chyfle gan gynnwys pobl hŷn. Mae ganddo ymrwymiad cryf i ymarfer dan arweiniad cyfranogwyr, a ddatblygwyd yn ystod ei waith gyda'r Royal Opera House, Rhaglen Partneriaethau Creadigol Thurrock lle roedd yn Gydlynydd Ardal. Yn ogystal, mae'n gweithio yn y sector iechyd, ac mae'n Ymgynghorydd Cyswllt gyda Tonic Consultants www.tonicconsultants.com

Mae ganddo ei ymarfer a'i brosiectau creadigol ei hun. Yn 2006 cyd-sefydlodd Fand Samba Cymuned Whistable yn 2006, ac yn 2011 sefydlodd Wheely Groovy ar y cyd. Yn ystod 2012 cyd-gynhyrchodd brosiect Caneuon Croeso Gŵyl London 2012 ar gyfer Dartington Arts. Mae'n gweithio'n agos gyda Music in Detention ar ôl helpu i sefydlu eu model cyflwyno cenedlaethol yn dilyn y rhaglen beilot yn 2005, gan ddatblygu a darparu eu fforwm ymarfer artistiaid, a chynhyrchu prosiect HLF Cricket Roots ar gyfer Music for Change.
Lis

Lis Chirinos

Ymgynghorydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau
Mae Lis yn gweithio fel ymgynghorydd cyfathrebu a chyfryngau ar gyfer Live Music Now.
Emily-Roberts

Emily Roberts

Rheolwr Gweithrediadau
Ymunodd Emily â Live Music Now fel Rheolwr Gweithrediadau ym mis Mawrth 2017. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad gweinyddol yn gweithio yn Llundain mewn diwydiannau gan gynnwys cerddoriaeth glasurol, rheoli digwyddiadau chwaraeon a'r trydydd sector: ei rolau diweddaraf oedd gweithio i elusennau cyfun sy'n rhedeg 2 elusendy a 3 rhoddwr grant, ac i elusen sy'n darparu arweinyddiaeth drawsnewidiol ar lefel uwch. rhaglenni.

Y tu allan i'r gwaith mae Emily yn fam brysur i ddau o blant, nid yw'n chwarae'r piano bron yn ddigonol, mae wedi bod yn canu mewn corau am yr 20+ mlynedd ddiwethaf ac mae'n Weinyddwr Cynorthwyol gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Gerdd flynyddol Edington yn y Litwrgi.
Hannah-Wood

Hannah Pren

Cyfarwyddwr Datblygu
Ymunodd Hannah â Live Music Now yn 2020 fel Cyfarwyddwr Datblygu gan ganolbwyntio ar yrru ymwybyddiaeth ac incwm i'r elusen. Mae Hannah wedi cynnal ymgyrchoedd elusennol ar raddfa fawr ers dros 13 blynedd, gan gynnwys Big Sleep Out y Byd, Diwrnod Trwynau Coch UDA a Sport Relief Goes Global, gan ganolbwyntio'n bennaf ar adeiladu partneriaethau a chodi arian ac ymwybyddiaeth i bobl sy'n byw bywydau anodd yn y DU ac o gwmpas. y byd. Mae hi wedi gweithio gyda channoedd o wahanol elusennau, yn ogystal â phartneru â llawer o frandiau byd-eang mawr fel Google, Deloitte, BBC Worldwide, Walgreens, NBC Universal.

Mae hi'n angerddol am les a'r effaith gadarnhaol y gall cerddoriaeth ei chael ar unigolion, ynghyd â'i gallu unigryw i ddod â phobl ynghyd.

Yn amser hamdden Hannah mae'n dysgu yoga ac wrth ei bodd yn nofio dŵr agored ac yn archwilio'r awyr agored gyda'i gŵr Jim a chi bach Almaeneg Shepherd 'Bungle'.

Lloegr

sophiedunn

Sophie Dunn

Cyfarwyddwr (De Orllewin)
Ymunodd Sophie â Live Music Now yn 2017, i ddechrau fel Rheolwr Prosiect ac wedi hynny yn Gyfarwyddwr cangen gynyddol brysur y De Orllewin.

Mae hi wedi gweithio ym maes cerddoriaeth ers dros 20 mlynedd, gan hyfforddi i ddechrau fel athrawes gerddoriaeth uwchradd cyn mynd ymlaen i redeg adrannau addysg dwy gerddorfa siambr. Yn Sinfonia Dinas Llundain, bu’n gweithio gyda cherddorion y gerddorfa i ddod â cherddoriaeth i mewn i feithrinfeydd, ysgolion, cartrefi gofal, ysbytai a charchardai, a datblygodd raglen arloesol o hyfforddiant creadigol i fusnesau a gynhaliwyd gan lawer o sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat.

Fel Cyfarwyddwr Dysgu Creadigol yn Britten Sinfonia, sefydlodd Sophie raglen o weithgareddau allgymorth yn gysylltiedig â repertoire eclectig y gerddorfa, a chynorthwyodd i sefydlu Academi Britten Sinfonia sydd bellach wedi'i sefydlu, rhaglen hyfforddi ar gyfer cerddorion ifanc talentog yn Nwyrain Lloegr.

Ers symud i Ddyfnaint yn 2012, arweiniodd Sophie sesiynau canu rhieni a phlant bach cyn dechrau yn ei swydd bresennol gyda Live Music Now. Yn ei hamser hamdden, mae'n llywodraethwr ar gyfer ffederasiwn o ysgolion cynradd gwledig, yn dysgu'r recordydd ac yn mwynhau mynd o gwmpas yng nghefn gwlad hyfryd Dyfnaint.
Deborah Welch_thumb

Deborah Welch

Cyfarwyddwr (Gogledd Ddwyrain)
Dechreuodd Deborah yn swydd Cyfarwyddwr Cangen Cynorthwyol NE ym mis Ebrill 2014 a chafodd ei dyrchafu'n Gyfarwyddwr ym mis Medi 2020. Mae hi'n eiriolwr gwych dros bwysigrwydd creadigrwydd mewn addysg ac yn deall yr effaith y gall cerddoriaeth ei chael mewn amrywiaeth eang o leoliadau Mae Deborah yn ymrwymedig iawn i ddatblygu gweithlu ac mae'n credu'n gryf yng ngwerth datblygiad proffesiynol parhaus.

Ar ôl graddio mewn cerddoriaeth o Brifysgol Leeds, treuliodd Deborah 20 mlynedd yn y sector addysg uwchradd, gan arwain sawl adran gerddoriaeth ysgol lwyddiannus yn ardal Swydd Efrog. Yn fwy diweddar mae hi wedi gweithio ar draws y rhanbarth yn cefnogi menter 'Artsmark' ACE, gan gefnogi ysgolion i ddatblygu eu cynnig creadigol i ddisgyblion. Mae hi wedi gweithio ar ystod o fentrau addysg gerddoriaeth genedlaethol gan gynnwys Cyfleoedd Ehangach CA2, cwrs Cerddoriaeth TAR y Brifysgol Agored ac mae'n arholwr Cerddoriaeth TGAU.
lmn_placeholder

Yvonne Barwick

Gweinyddwr (Gogledd Ddwyrain)
Mae Yvonne wedi bod yn Gynorthwyydd Gweinyddol yng nghangen LMN Gogledd Ddwyrain er 2001. Trwy gydol ei 'gyrfa portffolio', a chyn dod yn weinyddwr cerddoriaeth ar ei liwt ei hun, roedd gan Yvonne gyfres o wahanol alwedigaethau - roedd y rhain yn cynnwys bod yn ddirprwy reolwr yn siop lyfrau Prifysgol Hull, ac fel dylunydd gwisg proffesiynol a chyflogwr hunangyflogedig.

Fel myfyriwr aeddfed, darllenodd Yvonne gerddoriaeth ym Mhrifysgol Hull gan raddio gyda BMus (Anrh). Yn dilyn ei graddio cafodd ei chyflogi fel cynorthwyydd gweinyddol yn yr Adran Gerdd (swydd y credir ei bod yn 'dros dro'!). Ddeuddeg mlynedd yn ddiweddarach, cododd y cyfle iddi ddod yn weinyddwr cerddoriaeth ar ei liwt ei hun. Mae rhai o'r sefydliadau y mae hi wedi gweithio iddynt yn y gorffennol wedi cynnwys Gŵyl Leeds Lieder +, The FMS, a Music and the Bodaf. Er 2002 mae hi wedi bod yn Weinyddwr Cymdeithas a Cherddorfa Ffilharmonig Hull.
lmn_placeholder

Margaret Gambon

Gweinyddwr (Gogledd Orllewin)
Amy Hughes_thumb

Amy Hughes

Rheolwr Prosiect (Gogledd Orllewin)
Mae Amy wedi bod yn Rheolwr Prosiect cangen Gogledd Orllewin ers 2016 ac mae hefyd yn gweithio i gydlynu Rhaglen Ysbrydoli SEND.

Ar ôl astudio Theatr ym Mhrifysgol Caerhirfryn, aeth ymlaen i gael cyfres o rolau gan gynnwys gweithio yng Ngŵyl Ymylol Caeredin a Theatr Oldham Coliseum cyn ymgartrefu yn The Bridgewater Hall lle cychwynnodd fel Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau cyn symud ymlaen i Gydlynydd Digwyddiadau, Dirprwy Ddigwyddiadau. Rheolwr a Rheolwr Rhaglennu.

Yn ei hamser hamdden mae hi wedi gwirfoddoli i sefydliadau sy'n gweithio i helpu pobl sydd wedi profi digartrefedd - gan berfformio gydag Streetwise Opera a mentora unigolion yn y 'clwb swyddi' ar gyfer The Mustard Tree.

Mae Amy hefyd yn Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia, yn rhedeg Sesiynau Gwybodaeth yn y gymuned i ysbrydoli eraill i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia i fyw'n dda.
Rosanna Kwok_thumb

Rosanna Kwok

Cyfarwyddwr Cangen Dros Dro (De Ddwyrain)
Mae gan Rosanna gyfoeth o brofiad yn datblygu rhaglenni dysgu deniadol a chyfranogol yn y sectorau celfyddydau a threftadaeth. Mae hi'n angerddol am feithrin artistiaid ifanc a chreu cyfleoedd i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd amrywiol.

Cyn gweithio yn Live Music Now roedd Rosanna yn Gynhyrchydd Rhaglenni Dysgu Oedolion yn y Theatr Genedlaethol lle roedd hi'n gyfrifol am sefydlu eu rhaglen o gyrsiau gwneud theatr, seminarau, gweithdai a darlleniadau wedi'u hymarfer gan weithio gyda dramodwyr, cyfarwyddwyr, actorion a dylunwyr blaenllaw. Fel Swyddog Comisiynu Celfyddydau yng Nghyngor Brent roedd ei gwaith yn cynnwys comisiynu celf gyhoeddus, darparu arweiniad a chefnogaeth i artistiaid lleol, codi arian a datblygu prosiectau fel Brent Poet Laureate. Mae Rosanna hefyd wedi gweithio yn yr Amgueddfa Brydeinig lle datblygodd fel Pennaeth Rhaglenni Oedolion raglen o ddarlithoedd, seminarau, dangosiadau ffilm a pherfformiadau o'r radd flaenaf.

Cymru

clairecresssy

Claire Cressey

Cyfarwyddwr (Cymru)
Mae Claire wedi gweithio yn y sectorau celfyddydau ac elusennol ers dros 20 mlynedd gan arbenigo mewn dod â chyfleoedd cerddoriaeth fyw rhagorol i gynulleidfaoedd cymunedol a grwpiau o bob oed sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol.

Fel sefydliad portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru mae hi wedi arwain gwaith LMN ar draws pob un o'r 22 sir yng Nghymru am y pedair blynedd diwethaf, gan ddyblu allbwn cyngherddau yn ystod yr amser hwn i ymhell dros 500 yn genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys cynhyrchu'r addasiad cerddorol o stori blant Menuhin "The King, The Cat & The Fiddle" ar gyfer ei ddathliadau canmlwyddiant yn 2016 gyda'r grŵp Gwerin Cymreig, Calan.

Yn flaenorol, treuliodd Claire 7 mlynedd fel Cynhyrchydd Cymunedol ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru lle dyfeisiodd a chyflwynodd 'Street Songs', rhaglen arloesol o brosiectau a pherfformiadau ysgrifennu caneuon ar draws Cymoedd De Cymru a chyfrif Wrecsam, gan gynnwys 'Nine Stories High', byw / ffilmio opera sebon fisol ar gyfer strydoedd Wrecsam, a 'Singing Doctors', preswyliad blwyddyn o hyd yn Ysbyty Welcsam Maelor. Cynhyrchodd Claire hefyd première byd Carbon 12: Symffoni Gorawl Errollyn Wallen gyda dros 250 o berfformwyr cymunedol a phroffesiynol a'r oratoria cymunedol 'The Journey' gan Alan Harris (Librettist) a Richard Barnard (Cyfansoddwr).

Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Gwaith Celf, yr asiantaeth datblygu celfyddydau ieuenctid genedlaethol, sefydlodd ac arweiniodd Claire ar ddatblygu a darparu Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid cenedlaethol cyntaf Lloegr (ENYAN) yn ogystal â Artsplan - arweinydd y DU ym maes datblygiad proffesiynol celfyddydau ieuenctid. Sefydlodd hefyd Wave Project Cymru yn Ne Cymru - elw dielw gan ddefnyddio syrffio er budd bywydau plant a phobl ifanc ddifreintiedig sy'n byw gyda neu mewn perygl o faterion iechyd meddwl ac emosiynol.
lmn_placeholder

Sue Ace

Cynorthwyydd Cyllid
Heather Chandler_thumb

Grug Canhwyllyr

Cydlynydd y Prosiect: Iechyd a Lles
Yn bianydd ac offerynnwr taro brwd, datblygodd Heather angerdd am gerddoriaeth yn ifanc ac mae wedi gweithio yn y celfyddydau ers blynyddoedd lawer. Graddiodd Heather o Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd (a elwir bellach yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd) yn 2012 gyda Gradd Anrhydedd BA mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cerddoriaeth, pan ddyluniodd osodiad celf aml-synhwyraidd ar gyfer plant SEND a chwblhau ei thraethawd hir ar y seicolegol. effeithiau cerddoriaeth. Yn dilyn hyn, gwirfoddolodd am sawl blwyddyn fel Cyflwynydd a Chynhyrchydd yn Able Radio; gorsaf yn benodol ar gyfer pobl anabl yn y gymuned. Yma hefyd gwnaeth weithrediadau technegol ar gyfer staff dall a chynorthwyodd i ddysgu Radio Broadcast ar lefel OCN i blant difreintiedig. Gan ymddiddori mewn radio masnachol, aeth Heather ymlaen i ymuno â'r tîm hyrwyddo yn Heart Radio Wales yn ddiweddarach a chwblhau interniaeth fel Cynhyrchydd Cynorthwyol ar eu sioe frecwast am dri mis.

Fodd bynnag, gan gofio agwedd werth chweil ei swydd yn Able Radio a’r angerdd dros helpu eraill a brofodd yno, yn 2015 dewisodd Heather newid gyrfa a daeth yn rhan o deulu LMN fel Cynorthwyydd Prosiect Prentis. Fel rhan o'r rôl hon roedd yn ofynnol iddi astudio Diploma Digwyddiadau a Hyrwyddiadau Byw am flwyddyn yng Ngholeg Caerdydd a Vale. Ar ôl cwblhau ei phrentisiaeth gofynnwyd iddi aros ymlaen fel aelod staff llawn o LMN a chyn hir cafodd ei dyrchafu'n Gydlynydd Prosiect. Yn 2017, daeth Heather yn Gydlynydd Prosiect yn benodol ar gyfer Iechyd, Lles a Phobl Hŷn er mwyn caniatáu iddi ganolbwyntio ar ddarparu gwaith sydd o fudd i bobl hŷn, yn enwedig y rhai sy'n ynysig ac yn unig, neu'n byw gyda dementia. Mae hi wedi cynllunio a chyflawni nifer o brosiectau ledled Cymru gan gynnwys prosiect bocsio bît, a oedd â'r nod o herio syniadau rhagdybiedig o heneiddio a phobl hŷn, yn ogystal â gŵyl gerddoriaeth ym Mae Caerdydd i godi ymwybyddiaeth o waith anhygoel LMN.

Gogledd Iwerddon

alicelewis_thumb

Alice Lewis

Cyfarwyddwr (Gogledd Iwerddon)
Mae Alice wedi bod yn gweithio yn y sector celfyddydau a diwylliannol er 1998, mewn rolau sy'n rhychwantu marchnata, datblygu cynulleidfa, rheoli prosiectau ac allgymorth. Ar ôl graddio, arweiniodd ei chariad at gerddoriaeth glasurol, ynghyd â chariad at eiriau, ati i ddechrau ei gyrfa gydag adran farchnata Cerddorfa Philharmonia lle treuliodd bedair blynedd hapus iawn. Aeth ymlaen i weithio i Gerddorfa Ulster, Gŵyl Blant Belffast a'r asiantaeth datblygu cynulleidfa Audiences NI. Yn ystod yr amser hwn cychwynnodd ac arweiniodd brosiectau blaenllaw, gan gynnwys Test Drive the Arts NI, a gynhyrchodd filoedd o fynychwyr celfyddydau newydd.

Yna cymerodd Alice rôl gydag RNIB i arwain prosiect trawsffiniol gan weithio gyda'r prif elusennau colli clyw a cholli golwg. Gan ddwyn ei hangerdd am bŵer trawsnewidiol cerddoriaeth, datblygodd Alice gwmpas y prosiect i gynnwys rhaglenni datblygiad personol yn seiliedig ar gerddoriaeth. Gan elwa ar flwyddyn agoriadol Derry fel Dinas Diwylliant y DU 2013, cynhyrchodd Alice 'Sensonic', cyngerdd dan arweiniad y Fonesig Evelyn Glennie ac sy'n cynnwys perfformwyr â nam synhwyraidd. Roedd y digwyddiad yn unigryw gan ei fod yn gwbl hygyrch i bobl â cholled clyw a golwg ac yn denu ychydig llai na 1500 o bobl.

Yn fwyaf diweddar mae Alice wedi bod yn gweithio i'r hyrwyddwr cerddoriaeth glasurol Walled City Music, wedi'i leoli yn Derry / Londonderry, gan ddatblygu ei raglen allgymorth a chyfranogi a chydlynu 'Creadigrwydd Cynhwysol' prosiect sy'n archwilio ffyrdd newydd o greu cerddoriaeth i bobl o bob gallu. Mae hi'n falch iawn o ymuno â Live Music Now ac mae'n edrych ymlaen at ddatblygu ei bresenoldeb yng Ngogledd Iwerddon.

Ein Hymddiriedolwyr

Syr Vernon Ellis
Ms Lowri Clement
Alexandra Holford Mrs.
Colleen Keck
Caroline Llewellyn
Simon Millward
Maz O'Connor
Yr Athro George Ockelford
Amanda Platt Mrs.
Sinte Norma
David Todd Mr.
Arglwyddes Charlotte Tyrwhitt