Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Finn – cynyddu ymgysylltiad disgybl ag Awtistiaeth trwy brosiect cerddoriaeth a pherfformio creadigol

Cynhaliwyd rhaglen “Cerddorion Preswyl” Live Music Now mewn 12 ysgol arbennig ledled Lloegr. Yn ystod blwyddyn, cynhaliodd pob ysgol Gerddor Preswyl LMN a ymwelodd yn wythnosol i weithio gyda grwpiau bach o ddisgyblion. Roedd cyngherddau bob tymor hefyd gan amrywiol ensembles LMN a phrosiect cerddoriaeth a pherfformio creadigol yn y tymor olaf. Mae’r astudiaeth achos hon yn disgrifio sut y gwnaeth ymgysylltiad un disgybl wella’n sylweddol yn ystod prosiect cerddoriaeth greadigol 6 wythnos gyda dau gerddor jazz LMN.

Man Cychwyn:

Mae gan Finn ddiagnosis cydnabyddedig o PDA (Osgoi Galw Patholegol) yn ogystal â diagnosis o Awtistiaeth. Yn yr ysgol mae Finn yn ei chael hi’n anodd iawn ymgysylltu, yn enwedig ag oedolion anghyfarwydd. Mae ganddo obsesiwn â cherddoriaeth bop. Er y gall yr obsesiwn hwn fod yn ddefnyddiol, gall fod yn niweidiol gan ei fod yn amharod i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerdd nad ydynt yn cynnwys cerddoriaeth bop siart. Mewn ystafell ddosbarth mae Finn yn aml yn gweithio 1: 1 gydag oedolyn, yn aml yn gwrthod cymryd rhan ac yn dangos ymddygiad ymosodol iawn ac weithiau treisgar (geiriol a chorfforol). Mae ganddo lefelau uchel iawn o bryder ym mhob agwedd ar ei fywyd ac mae hyn yn effeithio ar ei ddysgu; mae’n ei chael hi’n anodd iawn ennill sgiliau a gwybodaeth newydd.

Sesiynau Wythnosol gyda’r Cerddorion Cerddoriaeth Fyw Nawr:

I ddechrau cymerodd Finn lawer o berswadio i fynd i mewn i’r ystafell hyd yn oed. Unwaith yno roedd yn aml yn gofyn am adael yn gynnar. Er gwaethaf staff profiadol yn delio â’i ymddygiad, gwnaeth yr absenoldeb y cwpl o sesiynau cyntaf yn gynamserol. Wrth i’r sesiynau fynd yn eu blaenau, dechreuodd Finn fagu hyder yn yr hyn a ofynnwyd iddo a throsglwyddodd ei sylw i’r dasg dan sylw: dechreuodd gyfathrebu a thrafod gyda’r cerddorion Live Music Now a oedd yn arwain y sesiwn. Yn y sesiwn ymarfer ddiwethaf, nid oedd angen staff ychwanegol yr ysgol arno i’w gefnogi o gwbl (er eu bod yn bresennol yn yr ystafell). O ganlyniad i’w ymgysylltiad cynyddol, datblygodd ei sgiliau cerddorol: chwaraeodd ystod ehangach o offerynnau, cyfrannodd syniadau i’r darn grŵp a dilynodd strwythur y darn dros gyfnod hir.

Perfformiad Terfynol:

Yn ystod y perfformiad olaf, cyflwynodd a chwblhaodd Finn y darn yn annibynnol ar lafar – gan gynnwys diolch i gyd-berfformwyr a cherddorion Live Music Now. Cymerodd ran yn y darn, gan weithio ochr yn ochr â’i gyfoedion i ddilyn strwythur y darn ac yn bwysicach fyth, cymryd tro, a oedd yn anodd iawn iddo o’r blaen.