Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU

Cysylltiadau Cerddorol: Dod â Chymunedau ynghyd yng Ngogledd Iwerddon

Live Music Now Rhaglen Cysylltiadau Cerddorol Gogledd Iwerddon

Yn gynnar yn 2013 cyflwynodd Live Music Now NI raglen 20 wythnos o Musical Connections i chwe ysgol gynradd yng Ngogledd Antrim mewn lleoliadau gwledig. Rhedodd y Rhaglen rhwng Ionawr a Mehefin ac fe’i hariannwyd gan Ulster Garden Villages a’r Gronfa Gwrth-Sectaraidd. Nod y prosiect oedd adeiladu cysylltiadau traws-gymunedol rhwng yr ysgolion ac annog dysgu am amrywiol arddulliau a thraddodiadau cerddorol, gan ehangu gorwel diwylliannol pawb sy’n gysylltiedig.

Gall cerddoriaeth chwarae rhan hanfodol wrth feithrin rhyngweithio traws-gymunedol, ond mae cyfleoedd yn cael eu colli mewn ysgolion bach mewn cymunedau hunaniaeth sengl lle mae poblogaethau’n rhy isel i fod yn gymwys ar gyfer llawer o raglenni ymgysylltu ar sail cerddoriaeth. Er mwyn mynd i’r afael â’r angen hwn, cyflwynodd y cerddor jazz LMN John Leighton raglen llawn gweithgareddau a oedd yn cynnwys dysgu am rai o elfennau craidd creu cerddoriaeth, profi perfformiadau byw, cymryd rhan mewn prosiect cyfansoddi, gwneud recordiad byw a pherfformio o flaen cynulleidfa.

Roedd y rhaglen yn seiliedig ar berfformiad ac roedd y rhan fwyaf o’r sesiynau’n cynnwys cyflwyniad am yr arddull / diwylliant dan sylw ac yna perfformiad o’r gerddoriaeth. Yn dilyn hyn, perfformiad / gêm ryngweithiol yn cynnwys y plant ac yn gorffen gyda chrynodeb yn cynnwys sesiwn holi ac ateb. Ymhlith y steiliau a gwmpesir mae cerddoriaeth Bop, cylchoedd drymio Affricanaidd, traddodiadol Gwyddelig, Hip-hop, Jazz, Gleision, Balcanau, Klezmer ac Albanwyr Ulster.

Yng ngham olaf y rhaglen cyfansoddodd pob un o’r 18 dosbarth ddarn gwreiddiol o gerddoriaeth o dan arweiniad John a gwneud recordiadau byw o’u gwaith. Recordiwyd yr holl ddarnau yn fyw yn yr ystafell ddosbarth ac fe’u lluniwyd i ffurfio CD o’r enw “From Carnalbanagh to Carey”.

Daeth yr holl ysgolion a gymerodd ran ynghyd ar gyfer perfformiad dathlu yng Nghanolfan Celfyddydau Braid ar y 19 th o Fehefin 2013.

Yn ystod y rhaglen ddwy awr, perfformiodd dros 250 o blant eu gwaith gwreiddiol i gynulleidfa ecstatig yn cynnwys tua 400 aelod o’r cyhoedd, teulu a ffrindiau. Gwerthwyd y cds yn y cyngerdd, gan gynhyrchu incwm a aeth yn ôl i’r ysgolion i ariannu mwy o weithgaredd cerddorol. Yn ogystal, dewiswyd 4 myfyriwr o bob ysgol i ffurfio côr a oedd yn ymarfer ac yn perfformio cyfansoddiad gwreiddiol gan John yn y digwyddiad.

Yn ystod y perfformiad, arhosodd y plant gefn llwyfan a chawsant fynediad i ofod amgueddfa ar y safle lle gallent gymysgu a chwrdd â ffrindiau newydd o wahanol gymunedau.

Roedd y rhaglen Cysylltiadau Cerddorol yn cynnwys 6 ysgol: PS Carrowreagh, PS a Gynhelir gan Barnish, Cushendun St Ciaran, Glenann PS, Carnlough Integrated PS a Carnalbanagh PS.

Elwodd y plant yn aruthrol o’r prosiect. Roeddent yn gallu profi ystod eang o genres cerddorol o brofiad uniongyrchol a mwynhau clywed cerddoriaeth a berfformiwyd gan gerddorion a oedd wir yn gwybod beth roeddent yn ei wneud! Roedd y rhaglen amrywiol yn rhoi cyfle i blant drafod, cyfansoddi a chymryd rhan mewn cerddoriaeth ar ei lefel fwyaf creadigol a difyr ‘Pennaeth yr Ysgol