Transforming Communities

Bocsio ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint

Cymerodd pedwar disgybl yn Poole, 13-19 oed, ran mewn ‘Beatboxing for Health Scung’ ar-lein
prosiect yr haf hwn gyda’r cerddor Live Music Now Dean Yhnell .

Cychwynnwyd y prosiect gan Jane Lindenberg o Ganolfan Addysg Victoria yn Poole, mae ysgol LMN De Orllewin Lloegr yn gweithio gyda hi yn rheolaidd. Cwblhaodd Jane holiadur Live Music Now yn gofyn pa weithgareddau a allai fod yn fuddiol i ddisgyblion yn ystod y broses gloi a soniodd am brosiect y darllenodd amdano yn Ysbyty Brenhinol Brompton, gan archwilio cysylltiadau rhwng bît-focsio ac iechyd yr ysgyfaint mewn plant â chyflyrau gan gynnwys Dystroffi’r Cyhyrau. Gyda sawl disgybl yn yr ysgol gyda MD, gofynnodd Jane a allem ni ddarparu sesiynau bocsio bocs ar-lein i ddisgyblion gartref.

Cyflwynodd Dean (aka Beat Technique) bedair sesiwn un i un i bob un o’r pedwar disgybl ym mis Gorffennaf 2020. Yn ystod y sesiynau, dangosodd Dean beatbocsio a dysgodd ddisgyblion sut i wneud synau. Mynychwyd rhai o’r sesiynau hefyd gan Jane a ffisiotherapydd o’r ysgol, i asesu a allai technegau a ddefnyddir fod o gymorth i ofal corfforol plant â MD yn y dyfodol.

Yn dilyn y sesiwn a arsylwodd, ysgrifennodd Jane:

Roedd Dean wedi meithrin perthynas wych gyda’r bobl ifanc ac roedd yn amlwg eu bod i gyd wedi eu mwynhau’n fawr…. Rwy’n gobeithio unwaith y byddwn yn ôl ym mis Medi ac ar ôl i’r swigod gael eu codi, y gallem ddatblygu grŵp bît-bocsio lle gall myfyrwyr rannu’r hyn y maent wedi bod yn ei ddysgu a gwneud rhai gweithgareddau fel grŵp…. Gwnaeth Dean argraff fawr ar Andre a gwelodd lawer o groes-drosglwyddo posib rhwng therapi lleferydd ac iaith yn ogystal â ffisio. Roedd y ddau ohonom o’r farn y byddai’n anhygoel cael rhywfaint o hyfforddiant gyda Dean ar draws y therapïau / staff cerdd yn yr ysgol.

Roedd yr adborth gan rieni yn gadarnhaol iawn:

Rydyn ni’n uchel fel barcutiaid ar ôl ein sesh cyntaf gyda Dean !! Mae’n anhygoel! Wel, mae D bellach wedi’i amsugno ar ei sianel You Tube ac mae wedi anfon rhyw artist arall i’w wylio. Rwy’n credu y bydd hyn hefyd yn wych ar gyfer hyder a therapi lleferydd D. Ni allaf ddweud wrthych pa mor ddiolchgar ydym ni i chi a’r trefnwyr yn ogystal â Dean am rannu ei amser a’i arbenigedd. Waw!

Mae DF wrth ei fodd â’r gwersi. Mae Dean yn anhygoel. Rydym yn ei edmygu. Rydym yn ddiolchgar iawn am ei ymdrech. Hefyd diolch gymaint am eich cefnogaeth. [sic]