Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Symud Ar-lein – sesiynau cerdd ystafell ddosbarth ar gyfer ysgolion arbennig

Mae cerddorion Live Music Now yn gweithio gydag ysgolion arbennig ledled y DU yn cyflwyno cyngherddau a sesiynau cerddoriaeth ystafell ddosbarth. Gyda mynediad cyfyngedig i ysgolion, rydym wedi dechrau cyflwyno rhai o’n sesiynau cerdd ar-lein.

Paul Exton-McGuinness , trombonydd ac arweinydd cerddoriaeth arbenigol, yn Gerddor Preswyl yn Ysgol Newlands ac un o’r cerddorion LMN cyntaf i drosglwyddo ei sesiynau ystafell ddosbarth rheolaidd ar-lein gan ddefnyddio Zoom, gyda chefnogaeth gan gydlynydd cerddoriaeth yr ysgol, Jen Byrne. Siaradodd ein Cyfarwyddwr Strategol Karen Irwin ag ef am ei brofiad.

Sut oeddech chi’n teimlo am symud eich sesiynau ar-lein?

Roeddwn eisoes wedi symud fy addysgu prif ffrwd ac 1-1 ar-lein ac i fformat fideo. Fodd bynnag, roeddwn ychydig yn bryderus ynglŷn â symud fy sesiynau ysgol arbennig ar-lein. Roedd cymaint o bethau anhysbys ac roeddwn i’n poeni na fyddai unrhyw beth yn gweithio!

Beth oedd angen i chi a’r ysgol ei roi ar waith i gael y sesiynau Chwyddo ar waith?

Roeddwn yn ffodus bod rhyngwyneb sain a meicroffon eisoes ar gael gartref i wella ansawdd fy sain. Cliriodd yr ysgol faterion diogelu ynghylch sesiynau fideo byw a gosododd staff Zoom ar eu iPads. Cyn y sesiwn gyntaf, profodd Jen a minnau bopeth. Roedd hyn yn cynnwys:

  • Sefydlu “Original Sound” yn y gosodiadau sain Zoom (i wella’r sain ar gyfer cerddoriaeth)
  • Gwirio’r oedi (i mi ddod i arfer ag ef)
  • Gwirio ansawdd a chyfaint sain yn yr ystafelloedd dosbarth
  • Gwirio’r ongl wylio
  • Gwirio argaeledd offerynnau

Roedd defnyddio iPad yn golygu fy mod i’n eithaf bach i’r plant ei weld. Felly nawr mae’r staff bellach yn ymuno yn y sesiwn Zoom ar ddau ddyfais – yr iPad a chyfrifiadur sy’n gysylltiedig â’r Bwrdd Rhyngweithiol. Maen nhw’n defnyddio’r iPad fel gwe-gamera a meicroffon, ac yna’r Bwrdd Rhyngweithiol ar gyfer y fideo ohonof i!

Setup technegol yn un o’r ystafelloedd dosbarth Fy setup gartref

 

Pwy sydd yn eich sesiynau Chwyddo a ble maen nhw’n digwydd?

Rwy’n cynnal tair sesiwn yn y bore gyda grŵp o 4 o blant (30 munud), grŵp o 2 (20 munud) ac yna disgybl unigol (15 munud). Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yn ystafelloedd dosbarth ar wahân y plant ac mae’r staff yn ymuno â’r cyfarfod pan ddaw’n amser.

Beth sy’n digwydd yn y sesiynau?

Roeddwn yn synnu y gallwn yn y bôn redeg sesiwn fel y byddwn fel arfer yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, mae llawer mwy yn siarad er mwyn egluro pethau, yn enwedig gan nad wyf yn gweithio gyda’r un staff bob wythnos. Mae’r fformat yn gweithio fel hyn:

  • Tua dau ddiwrnod cyn y sesiwn, anfonaf e-bost i ddweud pa offerynnau y bydd eu hangen arnaf
  • Ar ddechrau’r sesiwn, rwy’n gwirio pwy sydd i mewn (bydd rhai plant yn yr ystafell ond ddim yn barod i eistedd) ac yn sicrhau bod ganddyn nhw’r offerynnau sydd eu hangen ar gyfer y sesiwn
  • Dechreuwn gyda Chân Helo, ac yna gweithgaredd cynhesu – galwad ac ymateb neu weithgaredd copïo
  • Mae hyn yn arwain at brif weithgaredd – darn lle gallwn gefnogi dysgu unigol pob plentyn, p’un a yw hynny’n alawon byrfyfyr neu’n creu rhythmau.
  • Rwy’n chwarae darn ar trombôn ac yn gorffen gyda Chân Hwyl Fawr

A oes mathau penodol o weithgareddau sy’n gweithio’n dda iawn?

Rwyf wedi synnu bod popeth rydw i wedi rhoi cynnig arno wedi gweithio! Wrth imi fagu hyder yn y ffordd newydd hon o weithio, rwy’n dechrau cynnwys gweithgareddau / caneuon nad wyf wedi’u defnyddio o’r blaen.

A oes gweithgareddau nad ydynt yn gweithio’n dda?

Ddim mewn gwirionedd! Mae yna ymdeimlad bach o ddatgysylltu oddi wrth lif cerddorol naturiol sesiwn reolaidd bob amser, ond mae’n teimlo fel ein bod ni’n cael rhyngweithio tebyg fel roedden ni’n arfer yn bersonol.

Pa mor bwysig yw cynnwys y staff?

Mae staff Newlands yn wych ac ni fyddai sesiynau’n gweithio heb eu cefnogaeth. Rwy’n egluro gweithgareddau mewn dwy ffordd, un ar gyfer staff ac un ar gyfer plant. Mae hyn yn bendant yn rhoi mwy o hyder i’r staff helpu i fodelu pan fyddaf yn arddangos neu’n esbonio’r gweithgaredd i’r plant. Maent yn rhoi llawer o ganmoliaeth i’r plant ac yn tynnu sylw at eiliadau o fynegiant cerddorol na allaf eu gweld na’u clywed.

A ydych chi wedi gweld unrhyw ymatebion trawiadol gan y plant?

Rydw i wedi bod yn gweithio gydag A ers mis Hydref ar sail 1-1. Mae’n symudol iawn ac arferai ein sesiynau gynnwys pyliau byr o ryngweithio cerddorol (30 eiliad), gyda llawer o symud o amgylch yr ystafell ddosbarth; mae wir yn ei fwynhau pan dwi’n chwarae fy nhrombôn. Pan wnaethon ni gwrdd ar Zoom, roedd i ffwrdd â rhedeg o gwmpas. Ond ar ôl y gân helo, fe setlodd y tu ôl i ddesg gyda’r iPad wrth ei ymyl, a dechreuais chwarae. Arhosodd yn ei unfan, gan ganolbwyntio ar yr iPad a gwrando ar y gerddoriaeth am 10 munud – nid yw erioed wedi eistedd yn llonydd nac wedi canolbwyntio cymaint yn fy sesiynau cerdd.

Beth ydych chi’n meddwl mae’r plant wedi ei fwynhau fwyaf?

Rwy’n credu eu bod wedi mwynhau gwneud cerddoriaeth gyda’i gilydd yn unig! Mae’r plant rydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw wedi colli eu trefn ac wedi cymysgu eu dosbarthiadau. Rwy’n teimlo bod fy sesiynau cerdd wedi helpu i fondio’r gymysgedd newydd o ddosbarthiadau ac wedi cyflwyno rhywfaint o strwythur yn ôl i’w hwythnos. Mae rhai plant a oedd wir yn ei chael hi’n anodd cymryd rhan ar y dechrau yn gyffrous am y bore cyfan, yn aros i gerddoriaeth ddechrau.

Unrhyw feddyliau olaf …?

Fy sesiynau bore Mercher gyda’r plant a’r staff yn Ysgol Newlands yw uchafbwynt fy wythnos. Rydw i wedi creu rhai fideos cerddoriaeth ar eu cyfer i ni e , ond ni all unrhyw beth guro sesiwn fyw. Efallai y byddwch chi’n teimlo ychydig yn bryderus ynglŷn â gwneud sesiynau Zoom, ond ewch amdani – mae pawb yn dal i ddysgu ac rydw i wedi ei chael hi’n werth chweil!

 

 

“Mae wedi bod yn wych parhau i weithio gyda LMN yn ei fformat newydd. Rydyn ni wedi gorfod chwarae o gwmpas gyda’r dechnoleg i weld beth sy’n gweithio orau, ond mae’n rhywbeth mae’r plant yn edrych ymlaen ato. Mae Paul wedi dod yn wyneb cyfarwydd ar Zoom ac mae’r plant bob amser yn gyffrous am yr hyn y byddan nhw’n ei wneud yr wythnos honno. Gallant ymgysylltu’n dda, a gwn fod y staff yn mwynhau eu rôl gefnogol yn y sesiwn hon hefyd! Mae Paul hefyd wedi gwneud fideos wedi’u personoli ar gyfer dysgwyr eraill yn yr ysgol, ac mae plant gartref wedi gallu gwylio ac ymuno â Paul hefyd. Mae cerddoriaeth yn rhywbeth y mae ein plant i gyd yn ei garu ac mae gallu cario hynny ymlaen trwy’r amser rhyfedd hwn wedi darparu cysondeb mawr ei angen mewn byd sydd, yn enwedig i’n dysgwyr, yn eithaf ansicr. “
Jen Byrne, Cydlynydd Cerdd yn Ysgol Newlands

 

I gael mwy o wybodaeth am sesiynau cerddoriaeth ar-lein ar gyfer ysgolion arbennig, cysylltwch â [email protected]

 

 

 

 

Email us: [email protected] OR [email protected]