Transforming Communities

Mae cerddorion LMN yn parhau i “ymweld” â chartref gofal Llundain trwy ffrydio byw

Cerddoriaeth Fyw Nawr Ensemble Hesperi yn cyflwyno preswyliad cerddoriaeth 12 wythnos yng nghartref gofal Park Avenue yn Bromley, pan gyhoeddwyd bod y broses o gloi Covid19. Mae’r astudiaeth achos hon yn adrodd hanes sut y gwnaethant barhau i ymweld â thrigolion ar-lein, a’r ymateb cerddorol gwych gan dîm staff y cartref gofal hefyd. Mae’n cynnwys llawer o awgrymiadau ar sut y gall cerddorion ddarparu sesiynau cerddoriaeth ryngweithiol wedi’u ffrydio’n fyw ar gyfer cartrefi gofal.

Ar ôl meithrin perthynas ragorol eisoes â staff a thrigolion yn Park Avenue, gwnaethom ofyn a allent sefydlu cyswllt byw trwy Zoom ar gyfer dosbarthu gweddill y sesiynau o bell. Ar y diwrnod cyn y sesiwn ar-lein gyntaf, gwnaethom e-bostio gwahoddiad Zoom i’r cyswllt cartref gofal, fel y gallent gael mynediad i’r llif byw ymhell ymlaen llaw. Yna sefydlodd y cartref gofal y cyfarfod ar eu gliniadur, a chysylltu eu delwedd a’u sain ag un o’r setiau teledu mawr yn y lolfeydd preswylwyr. Fe wnaethon ni sefydlu ein hystafell ffrynt, gyda harpsicord a recordwyr yn barod, goleuadau naturiol, a chydag ongl camera sy’n addas i’r ddau gerddor. Fe wnaethom hefyd sefydlu seddi isel o flaen y camera ar gyfer arwain rhannau mwy rhyngweithiol o’r sesiwn (gweler y lluniau). Fe ddefnyddion ni ein gwe-gamera gliniadur wedi’i hadeiladu a meicroffon allanol Zoom Q4n.

Am yr wythnos gyntaf, o ran cynnwys, gwnaethom ddilyn templed sesiynau llwyddiannus blaenorol yn Park Avenue, gan ddefnyddio caneuon a cherddoriaeth sy’n adnabyddus i’r preswylwyr. Oherwydd ein bod wedi cael sawl wythnos o brofiad yn y cartref gofal hwn, roeddem yn gwybod pa ganeuon oedd yn ffefrynnau. Pe bai hon wedi bod yn sesiwn unwaith ac am byth, byddem wedi trafod cynnwys gyda’r staff ymlaen llaw.

Un o’r prif heriau oedd methu â symud o amgylch yr ystafell i sicrhau bod yr holl breswylwyr yn teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu â’r gweithgareddau, felly mae’n bwysig iawn cael galwad ffôn fanwl gyda’r cyswllt cartref gofal ymhell cyn y sesiwn. I ni, roedd o gymorth mawr i anfon cynllun sesiwn trwy e-bost, ac i drafod gyda’r cartref gofal a fydd yn yr ystafell a all helpu i arwain gweithgareddau. Bydd angen i’r unigolyn hwn wybod y gofynnir iddo yn ystod y sesiwn gefnogi’r cerddorion yn weithredol, dosbarthu taflenni caneuon / offerynnau taro, ac, yn bwysicaf oll, annog y preswylwyr hynny nad oes ganddynt berthynas dda â’r sgrin deledu o bosibl.

Her arall, o’i chymharu â sesiwn nodweddiadol Live Music Now, yw methu â gweld ymatebion y preswylwyr yn bersonol. Fel cerddorion LMN, rydyn ni fel arfer yn dibynnu ar hyn i addasu’r sesiwn, ailadrodd neu ddatblygu gweithgareddau llwyddiannus. Er nad yw’n bosibl goresgyn hyn yn llwyr, fe wnaethom lwyddo i gadw’r berthynas â’r preswylwyr trwy ofyn mwy o gwestiynau, a defnyddio enwau preswylwyr. Mae staff cartrefi gofal Park Avenue wedi bod yn hollol wych wrth ein helpu i gyfathrebu’n bersonol gyda’r preswylwyr, ac er, o’r gliniadur, mai dim ond ychydig o breswylwyr y gallwn eu gweld, rydym wedi gallu barnu beth sy’n gweithio’n dda o adborth staff wrth inni fynd. . Roedd hyn mor llwyddiannus yn ein sesiwn gyntaf, nes i ni allu bod yn llawer mwy hyderus a hyblyg yn yr ail sesiwn.

Rhwng y ddwy sesiwn gyntaf, Gladys Mercilline, Ysgrifennodd Cydlynydd Ffordd o Fyw Park Avenue rai geiriau ar gyfer cân am y cartref gofal y gwnaethom wedyn ysgrifennu rhywfaint o gerddoriaeth ar ei gyfer. Fe wnaethon ni fideo o’r gân, ei hanfon ymlaen llaw at y staff, ac yna ei dysgu i bawb yn ystod ein hail sesiwn (fideo isod).

Yna, fel syndod, yna dysgodd y staff i 10 o’u cydweithwyr, a recordio fersiwn yn yr ardd cartref gofal (fideos isod!)

 

Gwnaeth hyn ein cyffwrdd yn fawr a theimlwn ei fod yn dyst i ba mor bwysig yw parhau i ddod â cherddoriaeth i mewn i gartrefi gofal, yn enwedig yn ystod yr amser anodd hwn. Er gwaethaf rhai heriau, rydym yn teimlo bod y sesiynau o fudd gwirioneddol i’r preswylwyr a’r staff, a bod canu, yn benodol, yn ffordd wych o adeiladu ysbryd cymunedol. Mae hyn yn rhywbeth y gellir yn hawdd ei wneud o bell, gan ddefnyddio caneuon a gweithgareddau sydd eisoes yn gyfarwydd i breswylwyr mewn cartrefi gofal. Roeddem yn teimlo’n gadarnhaol iawn ac yn ddyrchafedig ar ôl pob sesiwn, ac roeddem yn synnu cymaint yr oeddem yn teimlo fel ein bod wedi bod yn yr ystafell, er na wnaethom adael ein hystafell fyw.

 

Syniadau Da ar gyfer Cyflwyno Sesiynau Rhyngweithiol Ar-lein

Ar gyfer Cerddorion:

 • Byddwch hyd yn oed yn fwy parod nag arfer
 • Cysylltwch â’r cartref gofal ymhell ymlaen llaw gyda chynlluniau manwl
 • Sicrhewch enw’r prif gyswllt a fydd yn eich cynorthwyo yn y sesiwn
 • Ar ddechrau’r sesiwn, gofynnwch i’r cyswllt eich cyflwyno i’r holl breswylwyr yn yr ystafell yn ôl enw trwy gario o amgylch y gliniadur / llechen
 • Treuliwch fwy o amser nag arfer ar gopïo gweithgareddau / cynhesu i feithrin perthynas
 • Yn ystod y cynhesu, manteisiwch ar y cyfle i ddefnyddio’ch cyswllt i arwain gweithgaredd syml – ee ymestyn / clapio rhythm syml
 • Mae canu yn weithgaredd gwych ar gyfer cyflwyno o bell
 • Wrth ddewis repertoire ar gyfer perfformiad / cyfranogiad, byddwch yn ymwybodol nad ydych chi’n gwybod ansawdd eu hallbwn sain, felly dewiswch rywbeth sy’n rhythmig glir ac yn ddeniadol
 • Cadwch eich lefelau hyder i fyny, er na fydd gennych chi’r un math o ymatebion ag yr ydych chi wedi arfer â nhw, ac efallai na fyddwch chi’n clywed llawer o’r amser!
 • Peidiwch â bod ofn stopio, cymryd amser, a gwirio bod pawb yn gallu clywed / gweld yn iawn
 • Byddwch yn glir iawn am y gweithgaredd a’r hyn rydych chi’n disgwyl ei wneud nesaf (pan fyddwch chi fel arfer yn cysylltu eitemau heb ei gyhoeddi)
 • Peidiwch â digalonni gan faterion hwyrni – os gofynnwch i bobl glapio / symud / defnyddio offerynnau taro, byddwch yn eu gweld a’u clywed yn nes ymlaen, ond cadwch at eich pwls eich hun! Meddyliwch am breswylwyr yn canu ynghyd â’ch llun, yn hytrach na gyda chi
 • Mwynhewch, a mwynhewch! Gwnewch y ffaith eich bod chi’n ymddangos ar eu teledu / dyfais yn hwyl ac yn bwynt siarad

 

Ar gyfer Cartrefi Gofal:

 • Penderfynwch ymlaen llaw aelod o staff sy’n hyderus i arwain yr ystafell wrth gopïo’r hyn y mae’r cerddorion yn ei wneud ar y sgrin, a bwydo yn ôl iddynt.
 • Os nad ydych wedi defnyddio’r setiad technolegol fel hyn o’r blaen, ceisiwch gynnal prawf cyn y sesiwn (yn enwedig gydag arweinyddion / cyfaint, ac ati)
 • Helpwch y cerddorion trwy feddwl am ganeuon y gallai preswylwyr eu mwynhau cyn y sesiwn
 • Peidiwch â bod ofn gofyn i’r cerddorion ailadrodd cân / gweithgaredd neu wneud rhywbeth yn wahanol
 • Sicrhewch fod unrhyw staff sy’n bresennol yn ystod y sesiwn yn helpu ac yn annog preswylwyr sy’n ei chael hi’n anodd ymgysylltu â’r ddelwedd ar y teledu / ddyfais.
 • Yn gyffredinol, gorau po fwyaf o staff sy’n gallu bod yn yr ystafell a chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau

Mwy o awgrymiadau yma: LMN yn y Cartref – Canllawiau Rhyngweithiol ar gyfer Cartrefi Gofal

Adborth Cartrefi Gofal

“Rwy’n credu bod cerddoriaeth ar unrhyw ffurf bob amser yn enillydd, boed hynny gyda cherddorion yn dod i Park Avenue neu nawr gyda llif byw. Mae’n dod â phobl at ei gilydd. Ac mae’r preswylwyr yn Park Avenue wedi gwirioni ar y ddau ohonoch. ”

“Mae’r llif byw a’r cyfnod preswyl hyd yma wedi bod yn llwyddiannus iawn. Er ein bod yn colli cael MJ a Tom yma yn bersonol, byddwn yn bendant yn argymell y llif byw pan nad oes opsiynau eraill ar gael i helpu i fyw’r ysbryd a dod â phobl ynghyd â cherddoriaeth. ” Gladys Mercilline – Cydlynydd Ffordd o Fyw, Cartref Gofal Park Avenue

 

‘Bringin ‘Cerddoriaeth i Fywyd yn Llundain ‘, yn cael ei gefnogi gan Ymddiriedolaeth Pont y Ddinas, cangen ariannu elusen The City of London Corporation, Bridge House Estates (1035628) a’i nod yw datblygu darpariaeth gweithgareddau cerdd rheolaidd mewn gofal preswyl trwy rymuso staff gofal i deimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio cerddoriaeth yn eu gofal beunyddiol a thrwy ddathlu’r creadigrwydd pobl hŷn.