Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Switch Music yn Seamer ac Ysgol CP Irton yn Scarborough

Mae cerddorion Live Music Now wedi arwain prosiect ysgrifennu caneuon yn ysgol gynradd Seamer ac Irton yn Scarborough, gan weithio gyda 120 o blant i recordio a pherfformio eu cyfansoddiadau gwreiddiol eu hunain.

Switch Songwriting, a gyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gogledd Swydd Efrog, Hwb Cerdd NYCC a NYMAZ yn creu cyfleoedd i bobl ifanc nad ydynt yn aml yn gallu cyrchu gweithgaredd cerddorol ac sy’n delio ag amrywiaeth o amgylchiadau heriol – gan gynnwys gofalwyr ifanc, plant sy’n derbyn gofal, pobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig yn economaidd.

Rwyf mor ddiolchgar bod y plant wedi cael y cyfle hwn i weithio gyda chriw mor dalentog o gerddorion! Roedd y perfformiad olaf ar y diwrnod yn wych a gadawodd y gynulleidfa gyfan yr ystafell yn canu gyda’r caneuon. Roedd y plant mor hyderus a balch i berfformio eu darn!

– Athro blwyddyn 3, Seamer ac Ysgol Gynradd Irton

Yn ystod y sesiynau buont yn archwilio gwahanol offerynnau ac yn dysgu gwneud cerddoriaeth fel rhan o grŵp ac ysgrifennu eu caneuon eu hunain. Penllanw’r prosiect oedd rhannu eu gwaith ar gyfer teulu a ffrindiau, a recordiad o’r caneuon a grëwyd.

Sylwodd Hannah Griffiths, athrawes blwyddyn 3 ac arweinydd cerdd yn Seamer ac Irton ar yr effaith a gafodd y sesiynau ar un myfyriwr yn benodol, a gymerodd ran gyda dosbarth o 27, cyn gweithio mewn pâr, yna’n unigol i recordio rhannau unigol o gân.

Dywedodd Hannah “Yn ystod yr wythnosau cyntaf gwelwyd ei bod yn cymryd sedd gefn. Cymerodd ran ond nid oedd yn hyderus i gynnig syniadau yn annibynnol. Ar ôl iddi gael ei dewis i recordio, roedd hi’n ymddangos yn fwy hyderus ar unwaith ac ymunodd i raddau llawer mwy yn y gwersi canlynol. ”

“Dyma ddisgybl a all yn aml gael bywyd ysgol yn heriol. Mae hi’n naturiol swil ac yn cwestiynu ei gallu, ond fe helpodd y profiad hwn i ddangos iddi beth mae hi’n gallu ei wneud a beth y gall ei gyflawni. ”

Roedd y plant wir wedi mwynhau gweld y dechnoleg safonol broffesiynol a ddangoswyd ac a eglurwyd iddynt. Anogwyd y plant hynny a ddangosodd ddawn i gyfrannu a, gyda’r amser a’r ymdrech a roddwyd gan y cerddorion, roedd y cynnyrch terfynol yn syfrdanol. Roedd y plant yn wirioneddol falch o’u cân.

– Athro blwyddyn 3, Seamer ac Ysgol Gynradd Irton

Cyflwynwyd Switch Songwriting mewn partneriaeth â Live Music Now a NYMAZ ac fe’i hariannwyd gan Gronfa Sgiliau Dysgu East Coast.

Email us: [email protected] OR [email protected]