Gyda'ch help chi, gallwn ddod â llawenydd cerddoriaeth fyw
i filoedd yn fwy o bobl ledled y DU
With your help, we can bring the joy of live music to thousands more people
across the UK

Cwestiynau Cyffredin Clyweliad

SYLWCH: Oherwydd Covid-19, rydym yn oedi clyweliadau am y tro, ond cofrestrwch eich diddordeb os hoffech gael rhagor o wybodaeth pan fyddwn yn ailgychwyn recriwtio.

Cynhelir diwrnodau clyweliad yn rhanbarthol ledled y DU ar wahanol adegau o’r flwyddyn. Os gwelwch yn dda edrychwch ar y calendr yma ar gyfer dyddiadau sydd i ddod. Sylwch, efallai y bydd rhai rhanbarthau yn aros i drefnu dyddiadau clyweliad tan ar ôl derbyn mynegiadau o ddiddordeb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Clyweliadau, Gillian Green ar [email protected]

Mewngofnodwch eich diddordeb yma. Ar ôl i ni dderbyn eich cais, byddwn yn ei gadw ar ffeil ac yn cysylltu â chi pan fyddwn yn dechrau recriwtio eto. (Gweler nodyn Covid-19 uchod.)

Mae LMN yn dewis ei gerddorion, fel unawdwyr neu mewn grwpiau (hyd at 5 o bobl fel arfer).

Gall cerddorion yng nghyfnod cynnar eu gyrfa berfformio ac yn preswylio yn y DU ac Iwerddon wneud cais. Yn gyffredinol, mae cerddorion sy’n ymuno â LMN wedi gorffen eu hyfforddiant cerddorol uwch ac yn dechrau sefydlu eu bod yn berfformwyr proffesiynol. Nid oes terfyn oedran i glyweliad.

Oes, rhaid i bob aelod o’r grŵp lenwi ffurflen. Os oes angen help arnoch e-bostiwch [email protected] .

Mae’r mwyafrif o berfformiadau LMN yn digwydd yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd. Dylai unrhyw ymrwymiadau eraill ganiatáu rhywfaint o argaeledd ichi yn ystod yr amseroedd hyn er mwyn gallu derbyn gwaith LMN.

Mae’r holl gerddoriaeth fyw yn addas. Os oes angen i chi ddefnyddio offer electronig mae’n rhaid eich bod chi’n gallu darparu eich offer eich hun, ei gludo a gallu ei sefydlu’n hawdd.

Nid oes terfyn oedran. Sefydlwyd LMN i helpu cerddorion ar ddechrau eu gyrfaoedd gyda datblygiad proffesiynol parhaus a chyfleoedd perfformio â thâl. Yn gyffredinol, mae cerddorion yn trosglwyddo yn y cyfnod rhwng gadael sefydliadau neu hyfforddiant cerddorol uwch a sefydlu. Mae’r elusen yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig (ee cantorion a cherddorion o draddodiadau diwylliannol amrywiol).

Mae cerddorion sy’n ymuno â LMN yn aml wedi bod yn dilyn neu’n cychwyn ar gyrsiau ôl-raddedig. Maent fel arfer rhwng 20 a 30 oed ac yn edrych i ehangu a datblygu eu sgiliau cerddorol ac allgymorth. Nid oes unrhyw reolau caled a chyflym ac edrychwn ar bob achos unigol wrth iddo godi.

Yn gyffredinol, byddem yn disgwyl ichi aros ar y cynllun am o leiaf 4 blynedd ar ôl i chi gael eich derbyn mewn clyweliad, a dim mwy na 6 blynedd. Fodd bynnag, unwaith eto, rydym yn hyblyg wrth ystyried achosion arbennig.

Mae’r ffioedd yn amrywio yn dibynnu ar hyd a math y perfformiad. Adolygir y rhain yn flynyddol er mwyn sicrhau eu bod yn cymharu’n ffafriol â graddfeydd ffioedd sefydliadau tebyg a’u bod o fewn canllawiau’r cyrff proffesiynol. Mae LMN yn cyfrannu at gost teithio a chynhaliaeth pan fyddwch oddi cartref ac yn talu costau llety yn ôl yr angen.

Rhaid derbyn ffi clyweliad na ellir ei had-dalu o £ 25 y cerddor gyda’r ffurflen gais. Os credwch y gallai fod gennych broblem talu’r ffi clyweliad, trafodwch hyn gyda Chyfarwyddwr y Clyweliadau.Toggle Content

Rhowch wybod i’r Cyfarwyddwr Clyweliadau ar unwaith gan fod amserlenni clyweliad a phaneli arbenigol yn cael eu trefnu wythnosau ymlaen llaw. Os byddwch yn canslo llai na 3 wythnos cyn eich dyddiad clyweliad a drefnwyd, bydd angen i’ch grŵp dalu ffi clyweliad arall os ydych am ail-ymgeisio.

Dim ond cerddorion sy’n preswylio ac sydd â chaniatâd i weithio yn y DU all wneud cais.

Ydw. Fodd bynnag, mae angen i chi ystyried a oes gennych amser ar gael i fynychu hyfforddiant a rhoi perfformiadau yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd, pan fydd y mwyafrif o berfformiadau yn digwydd. Dylai deiliaid fisa Haen 4 ymgynghori â’u sefydliadau addysg uwch sy’n noddi i gael arweiniad ar gyflogaeth ac ymrwymiadau allanol.

Dylai deiliaid fisa Haen 4 ymgynghori â’u sefydliadau addysg uwch sy’n noddi i gael arweiniad ar gyflogaeth ac ymrwymiadau allanol. Mae angen i chi hefyd ystyried a oes gennych amser ar gael i fynychu hyfforddiant a rhoi perfformiadau yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd, pan fydd y mwyafrif o berfformiadau yn digwydd.

Bydd angen i bob cerddor a dderbynnir i’r cynllun feddu ar wiriad cyfredol (llai na 4 blynedd) ar lefel Uwch. Os oes angen i gerddorion wneud cais am wiriad newydd byddant yn cael eu tywys trwy’r weithdrefn.

Mae perfformiadau a gweithdai yn cael eu cynnal ledled y DU mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Ar ôl eich derbyn i’r cynllun efallai y gofynnir i chi weithio unrhyw le yn y DU, nid dim ond lle rydych chi wedi’ch lleoli.

Bydd Live Music Now yn ceisio trefnu gwaith sy’n addas i chi neu’ch grŵp. Byddwn bob amser yn gofyn yn gyntaf a ydych chi’n hapus i chwarae mewn math penodol o leoliad ac os oes sefyllfaoedd lle nad ydych chi’n gyffyrddus â nhw, byddwch chi’n gallu dweud na wrth y rhain.

Nid yw Live Music Now yn darparu nac yn trefnu cludiant i chi, ond bydd yn talu am eich petrol neu drên, bws ac ati.

Yn bennaf yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd. Os ydych chi’n gweithio am gyfnod i ffwrdd o’ch cartref, mae hyn yn golygu aros dros nos yn y rhan o’r wlad lle mae’r gwaith yn digwydd.

Na. Os nad ydych ar gael, cynigir y gwaith i grŵp arall.

Ar gyfartaledd, cynigir o leiaf 12-20 y flwyddyn i grwpiau LMN.

Ydw. Mae’r holl gerddorion ar y cynllun yn llawrydd ac yn gwneud ystod o berfformiadau a gwaith eraill.

Bydd Live Music Now yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol eich amser ar y cynllun.