Transforming Communities

Mae Live Music Now Cymru’n parhau i gysylltu ag ysgolion, teuluoedd a chartrefi gofal ar-lein

To read this article in English, click here.

 

Tra bod y pandemig byd-eang yn parhau i herio’r celfyddydau a bywyd cerddoriaeth fyw dros y byd, ymatebodd Live Music Now Cymru drwy ddatblygu cyfleoedd rhithwir, diolch i arian gan Sefydliad Moondance, Sefydliad Rayne, Cronfa South Hook, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Awards for All.

 

Mae Alis Huws, Telynores Frenhinol Cymru i'w Fawrhydi Tywysog Cymru’n perfformio amrywiaeth o ddarnau ar y thema hud.

O fis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2020, roedd cerddorion Live Music Now Cymru’n cynnal 336 sesiwn mewn ysgolion, cartrefi gofal, ysbytai a hosbisau gan gyrraedd mwy na 10,000 o bobl ar draws 18 sir yng Nghymru. Ers dechrau’r cyfnod clo, roedd yn rhaid i LMN Cymru ganslo 49 achlysur personol. Er waetha’r amseroedd anodd hyn, roedd LMN Cymru’n benderfynol o beidio â gadael i’r pandemig ei atal rhag cyrraedd cynulleidfaoedd bregus. Roedd hefyd yn glir o’r dechrau ein bod angen cefnogi ein cerddorion oedd yn dechrau ar eu gyrfaoedd yn ystod y cyfnod hwn gyda nifer ohonyn nhw heb unrhyw incwm o ffynonellau eraill.

Yn gynnar iawn yn y cyfnod clo, cysylltodd LMN â chartrefi gofal ac ysgolion i benderfynu pa gyfraniad cerddorol fyddai’n fwyaf  defnyddiol ac roedden nhw’n gweithio’n gyflym i addasu a chreu:

Yn ychwanegol at y cynnig cenedlaethol, mae LMN Cymru hefyd yn datblygu:

  • prosiect iechyd meddwl digidol o’r enw Soundtrack ynghyd ag adnoddau ar-lein;
  • DVDs ar gyfer cartrefi gofal nad sy’n gallu mynd i’r dudalen llyfrgell fideo ar-lein.

Roedd y 44 cerddor ar y cynllun LMN yng Nghymru’n ymateb yn sydyn i’r galw cynyddol am gynnwys ar-lein gyda brwdfrydedd, hyblygrwydd a chreadigrwydd mawr gan greu rhai cyfleoedd cyffrous iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau digidol a pharhau i weithio o bell. Gyda chefnogaeth y Sefydliad Moondance, roedd cerddorion LMN Cymru’n cyfrannu at y llyfrgelloedd fideo gyda chyfres o bymtheg cyngerdd wedi’u recordio o fewn eu cartrefi. Roedd y rhain yn benodol ar gyfer blynyddoedd cynnar a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau. Yn ychwanegol at hyn, diolch i arian Sefydliad Rayne i bwrpas arall a chronfa South Hook, mae LMN Cymru hefyd wedi gallu creu pymtheg o gyngherddau mwy pwrpasol ar gyfer pobl hyn ynysig o fewn y gymuned a rhai sy’n byw o fewn cartrefi gofal. Roedden ni mor falch o allu darganfod bod rhai cartrefi gofal, ysbytai a hosbisau yn dechrau defnyddio’r adnoddau hyn yn barod i gysylltu a chodi calon eu defnyddwyr gwasanaethau yn ystod yr adegau hynod anodd hyn.

“Mae’n rhaid i mi anfon e-bost atoch i ddiolch. Cawsom fore gwych gydag artistiaid Live Music Now y bore ‘ma. Mae wedi gweithio’n dda ac roedd y trigolion yn mwynhau’n fawr iawn amrywiaeth o wynebau, seiniau, offerynnau a phersonoliaethau newydd. Rydym yn wir ddiolchgar i chi am anfon y recordiadau. Diolch yn fawr iawn am wneud ein diwrnod a gwybod bod llawer iawn mwy i wrando arno hefyd.” Cartref Nyrsio Bethshan, Powys

 

Diolch i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gallwn wneud bob cyngerdd yn gwbl hygyrch ac ar gael gydag is-deitlau Cymraeg a Saesneg. Hefyd, rydym wedi comisiynu cyngherddau Cymraeg eu hiaith fel y canlynol gan y chwaraewr ffidil Angharad Jenkins o’r grwp gwerin traddodiadol Cymreig Calan

 

“Dychmygwch geisio profi’r byd mewn iaith nad sy’n famiaith i chi a chymaint anoddach y gallai fod os oes gennych anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf gydag anawsterau dysgu’n brin iawn ar y gorau. Credaf yn angerddol y dylai plant gael cerddoriaeth yn eu famiaith. Mae mor bwysig bod adnoddau Cymraeg eu hiaith ar gael ac rydw i mor falch bod LMN yn gallu cynnig y sesiynau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg.”Angharad Jenkins, cerddor o LMN Cymru

 

Cyflwynwyd cyngerdd arbennig iawn gan y pianydd jazz Michael Blanchfield er cof am Peter Walker, cyn- gyflwynydd chwaraeon BBC Sports a gafodd ddiagnosis o Alzheimer’s yn ei 70au hwyr. Ar ôl ei ddiagnosis, ail ddarganfu Mr Walker ei angerdd am glarinet jazz a chafodd gyfle i jamio gyda thriawd jazz Michael mewn cyngerdd dementia-cyfeillgar y llynedd. Yn drist iawn, bu farw Mr. Walker ym mis Ebrill.

Bu’r aelodau offerynnau taro Luke Baxter a Iolo Edwards o ensemble Pedwarawd 19 o LMN Cymru’n brysur hefyd yn gwneud fideo hyfforddiant byr ar gyfer staff cartrefi gofal. Mae hwn yn eu dysgu a’u hannog i ddefnyddio band taro mewn gweithgareddau creu cerddoriaeth a chyfnodau canu gyda’r trigolion. Bydd yr adnodd hwn yn cael ei rannu fel rhan o brosiect Live Music mewn Gofal ond gall hefyd gael ei weld yma.

 

Er bod pob cyngerdd gan Live Music Now ar draws y DU ar gael yn ein llyfrgelloedd fideo, mae LMN Cymru’n creu DVD o’r cyngherddau fel bod pobl hyn heb ryngrwyd yn eu cartrefi yn gallu elwa o gerddoriaeth fyw. Mae LMN Cymru’n gweithio gydag Age Cymru a sefydliadau trydydd sector eraill i helpu’r rhai nad ydynt ar-lein. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, cofiwch anfon e-bost at y gangen ar [email protected].

 

“Waw! Wedi mwynhau mas draw, mae’r tensiwn wedi toddi oddi ar fy ysgwyddau! Syniad gwych hefyd, gallu dewis lawr lwytho taflen i ganu. Diolch!” Gwyliwr YouTube