Transforming Communities

Part Time vacancy at Live Music Now Wales, based in Cardiff

Come work with Live Music Now Wales!

Finance Assistant – Live Music Now Wales
Hours – 1.5 days per week (flexible between Mon-Fri)
Wage – £5550 (£18,500 pro rata)
Location – Portland House, Bute Street, Cardiff Bay

Closing date – 28th June, interviews 3rd July 2019.

LMN Wales is seeking a confident Finance Assistant to become part of our Cardiff based team. This is an ongoing role at the equivalent of 1.5 days per week. Click here for complete job description, person specification and how to apply. 

Live Music Now is the UK’s leading musicians development and outreach charity, providing exceptional live music experiences for people with limited access to the arts due to disability, illness or social disadvantage. Participants benefit from the amazing therapeutic, social and emotional benefits of engaging with live music – an experience that transforms and enriches lives.

LMN has been working in Wales for almost 30 years delivering 350-550 performances annually across the country. With 2020 marking our 30th Anniversary this is a fantastic time to join this rewarding charity.

Working to support the role of the Director, Project Coordinator and Advisory Committee you will have excellent financial and communication skills, with a commitment to the aims of the charity. You will be responsible for managing the financial procedures of a small office and providing basic administrative support. You will be confident in using databases and Microsoft Office packages, with experience of invoicing and book keeping. Knowledge of Quickbooks would be an advantage. Welsh language skills are desirable but not essential.

For further information click here, visit livemusicnow.org.uk or email [email protected]. Applications by CV and covering letter.

Closing date 28th June, interviews 3rd July 2019.

Watch this short film about LMN’s work in Wales:

——-

SWYDD: Cynorthwy-ydd Cyllid Live Music Now Cymru
Oriau – 1.5 diwrnod yr wythnos (hyblyg rhwng dydd Llun-Ddydd Gwener)
Cyflog – £5550 union (£18500 pro rata)
Lleoliad – Ty Portland, Stryd Bute, Bae Caerdydd

Mae LMN Cymru yn chwilio am Weinyddwr Cyllid hyderus i fod yn rhan o’n tîm yng Nghaerdydd. Mae hon yn rôl barhaol yn cyfateb i 1.5 diwrnod yr wythnos.

Elusen flaengar i ddatblygu cerddorion ac estyn allan yn y DU yw Live Music Now. Mae’n darparu profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl nad sy’n cael cyfle rhwydd i fwynhau’r celfyddydau oherwydd anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae cyfranogwyr yn elwa o fuddiannau therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol anhygoel drwy ymgysylltu â cherddoriaeth fyw – profiad sy’n trawsnewid ac yn cyfoethogi eu bywydau.

Bu LMN yn gweithio yng Nghymru am bron i 30 mlynedd gan gynnal 350-550 cyngerdd ar draws y wlad yn flynyddol. Gan fod 2020 yn nodi ein pen blwydd yn 30 mae hwn yn amser gwych i ymuno â’r elusen werthfawr hon.

Er mwyn gweithio i gefnogi rôl y Cyfarwyddwr, Cydlynydd Prosiect a’r Pwyllgor Cynghori, bydd gennych sgiliau ariannol a chyfathrebu rhagorol ac ymrwymiad i amcanion yr elusen. Byddwch chi’n gyfrifol am reoli gweithdrefnau ariannol swyddfa fach a darparu cymorth gweinyddol sylfaenol. Byddwch chi’n hyderus wrth weithredu cronfeydd data a phecynnau Microsoft Office, gyda phrofiad o anfonebu a chadw cyfrifon. Byddai gwybodaeth am Quickbooks yn fantais. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

I gael mwy o wybodaeth ewch i livemusicnow.org.uk/jobopportunities neu anfonwch e-bost at [email protected]. Ceisiadau drwy CV a llythyr eglurhaol.
Dyddiad cau: 28 Mehefin, cyfweliadau 3 Gorffennaf 2019.

113 Bute Street, Cardiff, CF10 5HN, United Kingdom

The Cut of Her Cloth

New music inspired by women leaders of Medway, created with local people This two-year project run by Intra Arts and Live Music Now, celebrates ten

Read More »