Transforming Communities

Harmony in the Dunes: Plantlife Cymru a Live Music Now yn Dadorchuddio Prosiect ‘Twyni Cerddorol’ Cysylltu Myfyrwyr â Natur

Mewn menter arloesol, ymunodd Plantlife Cymru a Live Music Now i gyflwyno ‘twyni cerddorol’ i ysgolion cynradd yn Ne Cymru, gan greu cyswllt cytûn rhwng addysg, ymwybyddiaeth amgylcheddol, a byd cerddoriaeth.

Cynhaliwyd y prosiect peilot ar draws pedair ysgol gynradd yn Ne Cymru, lle bu myfyrwyr ar ymweliadau agoriad llygad â systemau twyni lleol. Datgelodd y teithiau fyd cudd o fywyd gwyllt a phlanhigion amrywiol yn ffynnu o fewn y tirweddau naturiol hyn.

Wedi’u harfogi â gwybodaeth newydd am bwysigrwydd cadw’r ecosystemau cain hyn, rhoddwyd her unigryw i bob dosbarth – sef cyfansoddi caneuon gwreiddiol wedi’u hysbrydoli gan eu profiadau. I ddod â’u gweledigaethau cerddorol yn fyw, bu cerddorion proffesiynol yn cydweithio â’r myfyrwyr, gan drawsnewid eu hymwybyddiaeth amgylcheddol newydd yn alawon a oedd yn adleisio harddwch y twyni tywod.

Roedd y prosiect ‘twyni cerddorol’ nid yn unig yn pontio’r bwlch rhwng addysg amgylcheddol a’r celfyddydau ond hefyd yn rhoi cyfle ymarferol i fyfyrwyr archwilio a gwerthfawrogi’r rhyfeddodau naturiol yn eu iard gefn eu hunain.

“Y syniad oedd creu profiad synhwyraidd i’r myfyrwyr, gan blethu hud byd natur â phŵer cerddoriaeth,” meddai Jen Abell, Cyfarwyddwr Live Music Now Cymru . “Daeth y twyni nid yn unig yn ystafell ddosbarth ond hefyd yn llwyfan ar gyfer creadigrwydd, lle bu myfyrwyr yn darganfod rhythm y byd naturiol.”

Roedd y cyfansoddiadau a ddeilliodd o hyn yn amrywio o alawon calonogol yn dal egni’r twyni i alawon mwy tawel yn adlewyrchu llonyddwch y tirweddau arfordirol. Roedd mynegiant cerddorol y myfyrwyr nid yn unig yn arddangos eu doniau artistig ond hefyd yn gyfrwng pwerus i gyfathrebu pwysigrwydd cadw ecosystemau lleol.

Daeth y prosiect i ben gydag arddangosfa lle bu myfyrwyr yn perfformio eu cyfansoddiadau ar gyfer eu cyfoedion ac athrawon. Roedd y prosiect ‘twyni cerddorol’ nid yn unig yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng myfyrwyr a byd natur ond hefyd yn amlygu’r potensial ar gyfer ymagweddau arloesol, rhyngddisgyblaethol at addysg.

Mae Dynamic Dunescapes yn cael ei gefnogi gan Raglen LIFE yr UE a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Partneriaid y prosiect yw Natural England, Plantlife, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r Ymddiriedolaethau Natur. Cefnogir Green Links Pen-y-bont ar Ogwr gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae Plantlife Cymru a Live Music Now wedi derbyn buddsoddiad gan CultureStep C&B Cymru i gryfhau a datblygu eu partneriaeth greadigol.

Gweler a chlywed mwy isod!

Gwyliwch y fersiwn Cymraeg o’r ffilm gydag isdeitlau yma.