Transforming Communities

Rydyn ni’n cyflogi. Rydyn ni’n cyflogi! Rheolwr Prosiect Cymru

Mae Live Music Now yn chwilio am Reolwr Prosiect profiadol i ymuno â’n tîm yng Nghymru.

Math o gontract Contract llawn amser, cyfnod penodol hyd at 28 Gorffennaf 2024
Graddfa gyflog £27,000 – 30,000 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad)
Lleoliad Bae Caerdydd (swyddfa Live Music Now Cymru) yn bennaf, gyda’r dewis i weithio o gartref yn achlysurol
Dyddiad cau i wneud cais 9am dydd Llun 7 Awst 2023
Sut i wneud cais
Cliciwch yma i ddarllen y disgrifiad swydd llawn a manyleb y person yn Saesneg. Cliciwch yma am y Gymraeg.

Uwchlwythwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf i’r ddolen hon erbyn 9am ddydd Llun 7 Awst 2023.

Ydych chi’n angerddol am:

  • ddatblygu a chefnogi gweithlu o gerddorion proffesiynol;
  • datblygu a chefnogi’r gweithlu o gerddorion proffesiynol;
  • eirioli dros fuddiannau cerddoriaeth fyw ar ddysgu, datblygu, iechyd a llesiant?

Mae Live Music Now Cymru yn gweithio gyda 73 o gerddorion i gynnal dros 300 o ddigwyddiadau cerddorol a chyngherddau mewn preswylfeydd yn flynyddol ym mhob un o’r 22 sir yng Nghymru. Rydyn ni’n cyflwyno cerddoriaeth fyw a chyfleoedd iechyd creadigol i’r rhai na fyddai, efallai fel arall, yn gallu eu profi. Mae ein gwaith yn ymestyn i ysgolion arbennig a phrif lif, Hybiau Addysg Gerddorol, cartrefi gofal, ysbytai a lleoliadau eraill yn y gymuned. Rydyn ni’n cyflawni hyn drwy brosiectau a rhaglenni llwyddiannus fel: Live Music mewn Gofal, Ysbrydoli a Si Lwli.

Byddwch chi’n rheoli cynllunio a chyflwyno rhaglenni cerddorol i blant mewn addysg gofal cymdeithasol, canolfannau iechyd a chymunedol ar draws Cymru. Bydd y deilydd swydd hwn/hon yn creu perthnasoedd gyda ac yn trefnu hyfforddiant datblygiad personol a chymorth ar gyfer ein cerddorion proffesiynol sydd wedi’u lleoli’n genedlaethol. Byddwch chi’n canfod ac yn sicrhau arian prosiect ar gyfer prosiectau cerddorol a iechyd ar draws Cymru sy’n gweddu i goliau strategol a goliau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Live Music Now Cymru, ac mae’r rôl yn creu cyfleoedd ymestynnol ynghyd â dyrchafiad a datblygiad personol o fewn Live Music Now Cymru ar ôl profi perfformiad (yn ddibynnol ar gyllid).

Rydym yn chwilio am rywun â sgiliau gweladwy, llwyddiannus, a rheoli prosiectau o’r dechrau i’r diwedd gyda dealltwriaeth eang o effeithiau positif a phellgyrhaeddol cerddoriaeth fel offeryn ar gyfer effeithiau cymdeithasol a iechyd mewn cyd-destun Cymru gyfan Mae Jen Abell, rheolwr recriwtio (manylion cyswllt yn y disgrifiad swydd), yn croesawu cyswllt a chwestiynau oddi wrth ymgeiswyr cyn cyflwyno’r cais.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Bydd y rhai nad ydynt yn rhugl yn y Gymraeg yn cael eu cefnogi gyda hyfforddiant pellach.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am dydd Llun 7 Awst 2023.

SUT I WNEUD CAIS

Cliciwch yma i ddarllen y disgrifiad swydd llawn a manyleb y person yn Saesneg. Cliciwch yma am y Gymraeg.

Uwchlwythwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf i’r ddolen hon erbyn 9am ddydd Llun 7 Awst 2023.

MYNEDIAD

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan bobl sy’n gweld eu hunain yn cael eu tangynrychioli yn y sector diwylliannol gan gynnwys y rhai sy’n wynebu rhwystrau anablu.

Os hoffech gyflwyno eich cais mewn fformat arall, byddwn yn hapus i ddarparu ar gyfer hwn. Cysylltwch â’r swyddfa ar 020 7759 1803 neu e-bostiwch [email protected] fel y gellir trafod dewisiadau amgen addas.

Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol yn cael eu cyfweld. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael cyfle i drafod eu gofynion mynediad ar gyfer y cyfweliad.