Transforming Communities

We’re Hiring! Rydyn ni’n Cyflogi! National Director, Wales

National Director, Wales

We’re looking for a highly motivated and ambitious person to help us build on our success and deliver sustainable growth in Wales and across the UK.

Contract type Full time, permanent
Pay scale £45,000-£50,000
Location
Nationwide with bi-monthly/monthly meetings in the Cardiff Office. This role is suitable for hybrid/home working.
Deadline to apply
Sunday 25th September 2022

Are you passionate about:

  • supporting the musical lives of people experiencing disadvantage and social exclusion;
  • developing and supporting the workforce of professional musicians;
  • advocating for the benefits of live music on learning, development, health, and wellbeing?

A deep understanding of Wales, and the social issues present in the country are essential.
The ability to speak, read and write in Welsh is required.

HOW TO APPLY

Click here to read the full job description and person specification in English. Click here for Welsh.

Upload a covering letter in English outlining how you meet the criteria and your CV to this link by Sunday 25th September 2022.

ACCESS

We really want to hear from people who see themselves as under-represented in the cultural sector including those facing disabling barriers.

If you would like to submit your application in another format we would be happy to accommodate this. Please contact the office on 020 7759 1803 or email [email protected] so that suitable alternatives can be discussed.

All Disabled candidates who meet the essential criteria will be interviewed. Short-listed candidates will have the opportunity to discuss their access requirements for the interview.

Cyfarwyddwr Cenedlaethol: Cymru

Rydyn ni’n chwilio am berson hynod symbylol ac uchelgeisiol i’n helpu i adeiladu ar ein llwyddiant a chyflawni twf cynaliadwy yng Nghymru ac ar draws y DU.

Cytundeb amser llawn, parhaol
Graddfa gyflog £45,000-£50,000

Lleoliad: Mae’r rôl hon yn addas ar gyfer gweithio hybrid/yn y cartref gyda chyfarfodydd deufisol yn y Swyddfa yng Nghaerdydd

Lawr lwythwch y disgrifiad swydd llawn a manyleb person yn y Saesneg yma ac yn y Gymraeg yma.
I ymgeisio: Uwch lwythwch y llythyr eglurhaol yn y Saesneg sy’n amlinellu sut rydych chi’n cyflawni’r meini prawf a’ch CV i’r ddolen hon erbyn 23:59 dydd Sul 25 Medi 2022.

Mae dealltwriaeth ddofn o Gymru a’r materion cymdeithasol sydd yn y wlad yn hanfodol.

Mae angen y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

MYNEDIAD

Rydym am glywed oddi wrth bobl sy’n gweld eu hunain fel rhai sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector diwylliannol gan gynnwys y rhai sy’n wynebu rhwystrau diwylliannol.

Os hoffech gyflwyno eich cais mewn fformat arall byddem yn hapus i sicrhau hyn.

Chysylltu â’r swyddfa ar 020 7759 1803 neu anfon e-bost at [email protected] i drafod trefniadau gwahanol.

Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n cyflawni’r meini prawf hanfodol yn cael cyfweliad. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael cyfle i drafod eu gofynion mynediad ar gyfer y cyfweliad.

 

 

 

The Cut of Her Cloth

New music inspired by women leaders of Medway, created with local people This two-year project run by Intra Arts and Live Music Now, celebrates ten

Read More »