Transforming Communities

Live Music Now at Cardiff Hub Festival this August

Live Music Now is delighted to be delivering several performances and training sessions at this year’s Hub Festival in Cardiff during bank holiday weekend.

 

 

This summer, LMN musicians are thrilled to be taking part in Hub Festival’s The Full Moon, with their very own Live Music Now stage on Saturday 27th August. This is a great opportunity for the LMN musicians to practise their skills in an environment different to that of their usual performances in care homes and SEND schools. The charity delivers training for outstanding early career musicians to provide exceptional live music experiences for people with limited access to the arts, due to disability, illness or social disadvantage – transforming and enriching lives. LMN Wales delivers over 300 performances a year, working in every Welsh county annually.

 

The work the musicians have done on the scheme will allow their confidence and talent to excel on stage by delivering their own personal performances, followed by incredible training sessions for aspiring musicians. The artists are overjoyed to each be delivering a training taster session, which aims to provide advice to young musicians present. The sessions will include beneficial training in areas of; performance skills, self-promotion, vocal technique and many more!

 

Performances will be taking place all afternoon and will feature a variety of music including singer/songwriter/guitarist John Nicholas (above), an experienced musician with a unique stage presence, using a loop pedal during his live performances. John recently beat over 12,000 hopefuls to come second in The Open Mic UK championships, while also winning the award for Best Original Song for the track ‘Better Things’. The Live Music Now stage will also hold many other musicians on the scheme such as, duo Jessica Robinson (soprano) and Llywelyn Ifan Jones (harpist). The pair will bring diversity in genre to Hub Festival, through their elegant, classical music which is always highly demanded from many care home residents in Wales. Jessica is a talented singer and has performed in New York, China and Italy, however her personal highlight was being asked to perform to the Welsh rugby team at the Welsh Assembly celebrating their success in the Six Nations Championship. Llywelyn is a compassionate, inspiring performer and his dedication to the arts has brought him numerous awards including; the Lyon and Healy Award, first prize winner at the Llangollen International Eisteddfod and the winner of the Pencerdd Gwalia Competition.

 

Alongside LMN’s Welsh musicians, the UK charity is excited to welcome to the festival special guests Vocal Global (DavidX and Noga Ritter) from their London branch. This amazing duo will bring a great form of diversity to Live Music Now’s stage from their Middle East and French-Caribbean musical influences that strive to carry strong messages of cultural celebration. Vocal Global will surely entertain Hub’s audience with their variety of instruments including; violin, guitar, drums, congas, darbuka, tabla, brass, bass, piano and also DavidX’s incredible beat-boxing skills and Noga’s personal and emotional lyrics sung in Hebrew, English and Creole.

 

“We are extremely excited to be part of this year’s Hub Festival!”, comments Claire Cressey, director of Live Music Now Wales. “Our musicians are fully trained to deliver interactive performances, usually to residents of care homes and children within SEND schools, however this festival is an amazing opportunity for us to help inspiring musicians with their performance skills and to bring joy to the community!”

 

 

Live Music Now mewn Gwyl y mis Awst hwn

 

Mae elusen datblygu cerddorion blaengar y DU, Live Music Now yn falch o allu cynnal sawl perfformiad a sesiynau hyfforddi yng Ngwyl Hub Caerdydd eleni dros benwythnos gwyl y banc.

 

Eleni, mae cerddorion LMN yn falch iawn o gael cymryd rhan yng Ngwyl Hub The Full Moon, gyda’u llwyfan Live Music Now eu hunain ddydd Sadwrn 27 Awst. Mae hwn yn gyfle gwych i gerddorion LMN ymarfer eu sgiliau mewn gwahanol amgylchedd i’r hyn y maen nhw fel arfer yn perfformio fel cartrefi gofal ac ysgolion SEND. Mae’r elusen yn cynnig hyfforddiant i gerddorion anghyffredin yn eu gyrfaoedd cynnar i ddarparu profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl nad sy’n gallu cael mynediad hawdd i’r celfyddydau oherwydd anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol – gan drawsnewid a chyfoethogi eu bywydau. Mae LMN Cymru’n cynnal dros 300 pherfformiad bob blwyddyn gan weithio ym mhob sir yng Nghymru’n flynyddol.

 

Bydd y gwaith y bydd y cerddorion wedi’i wneud ar y cynllun yn galluogi i’w hyder a’u talent ragori ar lwyfan drwy gyflwyno eu perfformiadau personol eu hunain ac yna sesiynau hyfforddi anghredadwy ar gyfer darpar gerddorion.  Mae’r artistiaid wrth eu bodd yn cael cyflwyno sesiwn blasu hyfforddiant eu hunain sy’n anelu at roi cyngor i gerddorion ifanc sy’n bresennol.  Bydd y sesiynau’n cynnwys hyfforddiant buddiol mewn meysydd fel: sgiliau perfformio, hunan-hyrwyddo, technegau lleisiol a llawer mwy!

 

Cynhelir y perfformiadau drwy’r prynhawn a byddan nhw’n cynnwys amrywiaeth o gerddoriaeth fel y canwr/cyfansoddwr caneuon/ gitarydd John Nicholas, cerddor profiadol gyda phresenoldeb llwyfan unigryw sy’n defnyddio pedal dolen yn ystod ei berfformiadau byw.  Yn ddiweddar, roedd John yn curo dros 12,000 o rai gobeithiol i ddod yn ail yn y pencampwriaethau Open Mic DU, tra hefyd yn ennill y wobr am y Gân Wreiddiol Orau am ‘Better Things’.  Ar lwyfan Live Music Now hefyd bydd nifer o gerddorion eraill ar y cynllun fel y ddeuawd Jessica Robinson (soprano) a Llywelyn Ifan Jones (y telynor). Bydd y ddau’n dod ag amrywiaeth genre i Wyl Hub drwy eu cerddoriaeth glasurol, gain y mae gofyn mawr amdani gan nifer o drigolion cartrefi gofal yng Nghymru.  Mae Jessica yn gantores dalentog ac mae wedi perfformio yn Efrog Newydd, Tsieina a’r Eidal.  Fodd bynnag, ei uchafbwynt personol oedd cael cais i berfformio i dîm rygbi Cymru yn y Cynulliad i ddathlu ei lwyddiant yn y Bencampwriaeth Chwe Gwlad.  Mae Llywelyn yn berfformiwr tosturiol, ysbrydoledig ac mae ei ymrwymiad i’r celfyddydau wedi ennill nifer o wobrau iddo gan gynnwys:  Gwobr Lyon and Healy, y wobr gyntaf yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac ef oedd enillydd Cystadleuaeth Pencerdd Gwalia.

 

Ochr yn ochr â cherddorion LMN Cymru, mae elusen y DU yn gyffrous i groesawu gwestai arbennig yr wyl, y Vocal Global (DavidX a Noga Ritter) o’i changen yn Llundain.  Bydd y ddeuawd anhygoel hwn yn dod â math arbennig o amrywiaeth i lwyfan Live Music Now o’u dylanwadau cerddorol o’r Dwyrain Canol a Charibi Ffrengig i gario negeseuon cryf o ddathlu diwylliannol. Bydd Vocal Global yn sicr o ddiddanu cynulleidfa’r Hub gyda’u hamrywiaeth o offerynnau sy’n cynnwys: fiolin, gitar, drymiau, congas, darbuka, tabla, pres, bas, piano a hefyd sgiliau bocsio curiad anhygoel DavidX’s a chaneuon personol ac emosiynol Noga yn cael eu canu mewn Hebraeg, Saesneg a Creole.

 

“Rydyn ni’n hynod gyffrous i fod yn rhan o “Wyl Hub” eleni, dywedodd Claire Cressey, cyfarwddwraig Live Music Now Cymru. “Mae ein cerddorion wedi’u hyfforddi’n drwyadl i gynnal perfformiadau rhyngweithiol fel arfer i drigolion cartrefi gofal a phlant o fewn ysgolion SEND.  Fodd bynnag, mae’r wyl hon yn gyfle anhygoel i ni helpu i ysbrydoli cerddorion gyda’u sgiliau perfformio ac i ddwyn hapusrwydd i’r gymuned!”

 

 

 

A group of people in a recording studio, singing and clapping hands

Asylum Sounds

Life is sweet when we sing together Life is cool when we dance all night We need kind people to make life better We take

Read More »