Transforming Communities

Dychwelwch yn ddiogel i sesiynau cerdd personol mewn ysgolion yn ystod Covid-19

 

Mae Live Music Now wedi ailddechrau cyflwyno sesiynau cerdd pwrpasol mewn ysgolion ar gyfer plant ag anghenion ac anableddau ychwanegol, wedi’u llywio gan arweiniad ac ymchwil y llywodraeth. Rydym wedi cymryd camau i sicrhau bod ein cerddorion i gyd yn cydymffurfio â threfniadau ar gyfer rheoli a lleihau risg ac yn gallu gweithio gydag ysgolion i addasu darpariaeth i leihau’r risg o haint. Gallwn ymateb yn hyblyg i brotocolau ysgolion unigol a darparu cefnogaeth a chyngor ar sut y gellir cyflwyno cerddoriaeth yn ddiogel er budd eich disgyblion.

Mae’r Adran Addysg yn glir bod ‘ dylai pob disgybl gael mynediad i addysg gelf o ansawdd (Canllawiau DfE ar gyfer agoriad llawn: ysgolion ). Mae canllawiau DfE wedi’u diweddaru ar gyfer ysgolion arbennig a lleoliadau arbenigol eraill (17/9/20) yn cadarnhau y gall gweithgaredd cerdd, gan gynnwys cyflwyno gan athrawon sy’n ymweld, barhau ac y gall ‘ gall athrawon peripatetig symud rhwng ysgolion ‘ .

Mae arweiniad pellach, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau risg ar gyfer ysgolion ar gael yma .

Dadlwythwch ein dogfen ganllaw fel PDF.

Dadlwythwch ddogfen ganllaw Gogledd Iwerddon yma.

 

Canllawiau ar gyfer ysgolion AAA a lleoliadau arbenigol sy’n cynnal sesiynau Covid-secure Live Music Now

Pam mae cerddoriaeth yn bwysig

Gall cerddoriaeth chwarae rhan hanfodol yn eich cwricwlwm adferiad. Gall helpu plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol i ymgartrefu mewn amgylchedd dysgu cadarnhaol a chefnogi eu lles. Mae ymchwil a phrofiad LMN ei hun yn dangos bod cyfranogiad rheolaidd mewn cerddoriaeth:

 • Yn darllen plant ar gyfer dysgu ar draws y cwricwlwm
 • Yn hyrwyddo ymgysylltiad, yn enwedig ar gyfer plant dieiriau
 • Yn meithrin hyder a hunan-barch plant
 • Yn datblygu sgiliau gwrando, cymryd tro a chymdeithasu
 • Mae’n darparu allfa ar gyfer hunanfynegiant a chyfathrebu
 • Yn cefnogi anghenion iechyd meddwl a PSHE plant

Dylid darllen y canllawiau isod ar y cyd â Asesiad Risg Live Music Now ar gyfer Sesiynau Cerddoriaeth ddiogel mewn ysgolion arbennig a lleoliadau arbenigol.

 

Canllawiau ar gyfer sesiynau Live Live Now diogel

Cyngherddau Cerddoriaeth Fyw Nawr (hyd: 30 – 50 munud)

 • Dewiswch ofod mawr ee neuadd, sy’n caniatáu awyru da a phellter cymdeithasol rhwng y cerddorion a’r gynulleidfa (o leiaf 2 fetr), a rhwng y cerddorion eu hunain (2 fetr). Pan fydd hynny’n briodol, gallai sesiynau gael eu cynnal y tu allan.
 • Rydym yn argymell dim mwy na 16-20 o ddisgyblion ynghyd â staff mewn cyngerdd i gyfrif am awyru ac i gynorthwyo ymgysylltiad disgyblion yn dibynnu ar faint y neuadd. Gallwn gyflwyno 2 neu 3 cyngerdd byrrach (30 munud yr un) yn ystod ein hymweliad i gyrraedd mwy o ddisgyblion. Gellid ffrydio cyngherddau yn fyw i ddosbarthiadau eraill gan ddefnyddio Timau neu rwydweithiau digidol eraill, gyda staff yn hwyluso sylwadau byw neu gwestiynau.
 • Gall llawer o blant a phobl ifanc ymateb yn ddigymell i gerddoriaeth trwy symud, dawnsio, canu a lleisio. Cytuno ar fesurau ymlaen llaw gyda’r cerddorion a’r staff i sicrhau bod pawb yn parhau i fod yn ddiogel yn ystod y perfformiad. Er enghraifft:
  • Gosodwch gadeiriau cynulleidfa / lleoedd cadeiriau olwyn i ddisgyblion eu hwynebu, ac ystyried pellter 2 fetr ar gyfer canu diogel.
  • Sicrhewch fod lle ar gael i ddisgyblion symud a dawnsio’n ddiogel, heb symud i mewn i ardal berfformio’r cerddorion.
  • Ystyriwch osod rhwystr corfforol ar wahân (fel mainc) i atal disgyblion rhag mynd at y perfformwyr
  • Lle bo modd, sicrhewch fod staff ychwanegol ar gael i gefnogi cyfranogiad ac ymgysylltiad diogel disgyblion yn y cyngerdd
 • Yn wahanol i gyngherddau LMN blaenorol, ni fydd cerddorion yn symud ymhlith y gynulleidfa nac yn dosbarthu offerynnau ar gyfer gweithgareddau cyfranogi. Yn lle:
  • Gallai ysgolion ddarparu set o offerynnau taro llaw i’r gynulleidfa ymuno â nhw yn unol â chyfarwyddyd y cerddorion, ac os felly dylai ysgolion gynllunio ar gyfer diogel
  • Bydd y cerddorion yn addasu eu rhaglen gyngerdd i gadw’r perfformiad mor ddeniadol â phosibl heb symud o’u “maes perfformio”.
  • Bydd y cerddorion yn osgoi annog canu uchel neu weithgareddau galw ac ymateb lleisiol uchel; os yw’r gynulleidfa o bellter cymdeithasol, gallant ymgorffori canu tawel neu leisio cyfyngedig.
  • Os yn bosibl, gellid taflunio porthiant byw o gamera a weithredir gan aelod o staff ar sgrin i ddangos yr offerynnau a’r cerddorion yn agos.

Sesiynau gweithdy Cerddoriaeth Fyw Nawr ar gyfer grwpiau bach gan gynnwys sesiynau “Cerddorion Preswyl” (hyd: 30 – 45 munud)

 • Sicrhewch fod yr ystafell ddosbarth wedi’i hawyru’n dda (cadwch y drws ar agor os oes angen), gyda lle i’r cerddorion bellhau’n gymdeithasol oddi wrth y disgyblion a’r staff (2 fetr) ac oddi wrth ei gilydd (2 fetr). Pan oedd yn briodol, gallai sesiynau gael eu cynnal y tu allan.
 • Sefydlu’r ystafell ddosbarth ymlaen llaw i gefnogi pellter cymdeithasol rhwng cerddorion a disgyblion / staff; dylai hyn gynnwys eistedd disgyblion ochr yn ochr ac wynebu ymlaen. Dylai’r staff gefnogi disgyblion yn enwedig y rhai ag anghenion cymhleth, i gynnal pellter cymdeithasol oddi wrth gerddorion.
 • Trefnwch le diogel i gerddorion adael eu casys offer / offer yn yr ystafell ddosbarth neu rywle arall.
 • Cytuno ar brotocol ar gyfer rheoli offerynnau ystafell ddosbarth yn ddiogel gan gynnwys:
  • caniatáu amser i staff lanweithio offerynnau cyn ac ar ôl sesiynau
  • dim ond defnyddio offer y gellir eu glanweithio’n hawdd, yn enwedig gan y gall rhai disgyblion roi offerynnau yn eu cegau
  • nid yw disgyblion yn rhannu offerynnau nac offer (ee meicroffonau) yn ystod y sesiwn
  • dim ond offerynnau ysgol a ddefnyddir yn y sesiwn
 • Dylai cerddorion e-bostio amlinelliad sesiwn ymlaen llaw i gynorthwyo staff i baratoi; dylai cerddorion friffio staff ar lafar (ac wedi’u pellhau’n gymdeithasol) cyn i’r sesiwn gychwyn.
 • Gall staff ystafell ddosbarth gefnogi cyfranogiad disgyblion trwy arddangos ac arwain gweithgareddau gyda disgyblion unigol, dan arweiniad y cerddorion.
 • Bydd cerddorion yn gwisgo masgiau wyneb / fisâu wrth symud o amgylch coridorau’r ysgol (a gallant ddewis gwisgo’r rhain yn ystod y gweithdai os yw eu hofferyn yn caniatáu)

Ar gyfer ysgolion

Er mwyn cyflwyno sesiynau LMN mewn ffordd ddiogel bydd eich ysgol yn….

 1. Darparu asesiad risg llawn a manwl sy’n cynnwys mesurau mewn perthynas ag ymwelwyr allanol.
 2. Ymateb i Rhestr wirio archebu ysgolion LMN a chefnogi cerddorion LMN i gwblhau eu Rhestr wirio Asesu Risg ar y safle .
 3. Darparu lle / ystafell ddosbarth / neuadd ddigonol ac wedi’i awyru’n dda ar gyfer sesiynau a chefnogaeth gyda sefydlu’r gofod y cytunwyd arno.
 4. Briffiwch y cerddorion am anghenion y disgyblion y byddant yn gweithio gyda nhw i hyrwyddo ymgysylltiad a chadw pawb yn ddiogel yn ystod gweithgareddau.
 5. Ar gyfer “Cerddor (ion) mewn Preswylfeydd”, caniatewch amser i gerddorion friffio staff ystafell ddosbarth am gynnwys a gofynion sesiynau.
 6. Sicrhau staff digonol mewn sesiynau i gefnogi cyfranogiad disgyblion mewn gweithgareddau cerddorol.
 7. Darparu offerynnau ac offer glanweithiol yn ôl yr angen (trafodir ymlaen llaw gyda cherddorion).
 8. Cadwch LMN ‘Cerddor (ion) Preswyl’ yn gyfoes ag unrhyw fesurau a disgwyliadau ychwanegol ar gyfer cyflwyno sesiynau cerdd yn ddiogel.

Ar gyfer Cerddoriaeth Fyw Nawr

Er mwyn cyflwyno sesiynau cerdd mewn ffordd ddiogel bydd Live Music Now a’i gerddorion yn…

 1. Darparu a asesiad risg llawn a manwl gyda mesurau penodol ar waith i gyflwyno cerddoriaeth lle mae rheoli a lleihau’r risg o haint wrth wraidd yr holl ddarpariaeth.
 2. Cyfathrebu’n glir â staff yr ysgol i gynllunio a darparu sesiynau cerdd diogel.
 3. Cadw at yr holl fesurau rheoli ysgolion ar gyfer arferion gweithio diogel mewn perthynas â COVID-19.
 4. Ei gwneud yn ofynnol i gerddorion brofi negyddol am Covid trwy brawf llif ochrol cyn pen 24 awr ar ôl eu hymweliad â’r ysgol.
 5. Cwblhewch asesiad risg deinamig ar y safle ar ôl cyrraedd yr ysgol.
 6. Cynnig cyngor ac arweiniad ar fesurau priodol ac ymarferol ar gyfer ymarfer diogel.

 

Cwestiynau Cyffredin i ysgolion

A yw’n ddiogel i’n disgyblion ganu? *

Oes, gyda diogelwch a lliniaru priodol ar waith. Mae ymchwil yn dangos nad yw’n ymddangos bod canu yn cynrychioli risg sylweddol uwch na siarad ac anadlu arferol ar yr un gyfrol. Gall cerddorion LMN drafod gyda chi sut i ymgorffori canu yn ddiogel mewn sesiynau.

 • Canu digymell : Dywed arweiniad yr Adran Addysg ar gyfer darparwyr blynyddoedd cynnar (Medi 2020) ei bod yn iawn i blant ganu a dawnsio’n ddigymell fel y mae plant ifanc yn ei wneud yn naturiol, ac y dylid annog hyn.
 • Canu grŵp : mae canu fel gweithgaredd grŵp neu o fewn ystafell ddosbarth yn ddiogel i ddisgyblion trwy ddilyn yr arweiniad “ dylid gosod disgyblion gefn wrth gefn neu ochr yn ochr wrth chwarae neu ganu (yn hytrach nag wyneb yn wyneb) pryd bynnag y bo hynny’n bosibl “.

* Gweler y canllawiau ar wahân ar gyfer Gogledd Iwerddon yma.

A yw’n ddiogel i gerddorion LMN ganu yn ein hysgol? *

Ydy, mae canu yn ddiogel i gerddorion LMN gan y byddant yn dilyn arweiniad cyfredol “pellter cymdeithasol rhwng pob canwr / chwaraewr, a rhwng cantorion / chwaraewyr ac unrhyw bobl eraill fel arweinwyr, cerddorion eraill, neu gyfeilyddion – y canllawiau cyfredol yw, os yw’r gweithgaredd wyneb yn wyneb a heb gamau lliniarol, mae 2 fetr yn briodol.

* Gweler y canllawiau ar wahân ar gyfer Gogledd Iwerddon yma.

A yw’n ddiogel i gerddorion LMN berfformio ar offerynnau gwynt neu bres yn ein hysgol?

Ie! Mae offerynnau gwynt a phres yn ddiogel i’w perfformio mewn ysgolion trwy ddilyn yr arweiniad. “ gosod chwaraewyr gwynt a phres fel nad yw’r aer o’u hofferyn yn chwythu i mewn i chwaraewyr eraill “a” Arsylwi pellter cymdeithasol bob amser wrth chwarae . ”

Beth fydd yn digwydd os bydd yn rhaid i ni ganslo ein sesiwn ar y funud olaf oherwydd mater cysylltiedig â COVID-19?

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib fel y gallwn gysylltu â’r cerddorion cyn iddynt deithio i’ch ysgol. Byddwn yn trafod opsiynau gyda chi i aildrefnu’r cyngerdd neu’r sesiwn gerddoriaeth.

 

Cymerwyd arweiniad gan:

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni: [email protected]

 

Drafft gwreiddiol 24.9.20, wedi’i ddiweddaru 30.6.21

Karen Irwin, Cerddoriaeth Fyw Nawr

Gyda diolch i Resonate, canolbwynt addysg gerddoriaeth Lerpwl; Paul Exton-McGuinness; a Marc Cerdd.