Transforming Communities

Rydyn ni’n Llogi! Rheolwr Prosiect PPI (Gwarchodaeth Mamolaeth) Cymru

Mae Live Music Now yn chwilio am Reolwr Prosiect Plant a Phobl Ifanc (PPhI) (Gwarchodaeth Mamolaeth), i ymuno â’n tîm yng Nghymru.

Mae Live Music Now Cymru yn gweithio gyda 73 o gerddorion i gyflwyno dros 300 o ddigwyddiadau bob blwyddyn i bob un o’r 22 sir, gan ddod â cherddoriaeth fyw i’r rhai na fyddent o bosibl yn gallu ei phrofi fel arall. Mae ein gwaith yn ymestyn i ysgolion arbennig a phrif ffrwd, Hybiau Addysg Cerddoriaeth, cartrefi gofal, ysbytai a lleoliadau cymunedol eraill, trwy brosiectau a rhaglenni llwyddiannus fel Live Music in Care, Inspire, a Lullaby.

Mae’r swydd hon am gyfnod penodol, 3 diwrnod yr wythnos, tan fis Mehefin 2024 ac mae wedi’i lleoli yn ein swyddfa genedlaethol ym Mae Caerdydd.

Bydd yr aelod tîm yn rheoli’r gwaith o gyflwyno rhaglenni cerddoriaeth i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg a chymunedol, ar amser ac o fewn y gyllideb. Bydd deiliad y swydd yn trefnu hyfforddiant a chefnogaeth i’n cerddorion proffesiynol cenedlaethol, yn nodi ac yn datblygu ffynonellau cyllid prosiect ac yn cefnogi marchnata a chyfathrebu’r gangen.

Lawrlwythwch y fanyleb swydd gyflawn yma (Saesneg)
Lawrlwythwch y fanyleb swydd yn Gymraeg yma.

I wneud cais, uwchlwythwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf i’r ddolen hon: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PTS8PMJ

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9am, dydd Llun 12 Mehefin 2023
Gwahoddir darpar ymgeiswyr i ffonio’r Rheolwr Llinell sy’n recriwtio, Cyfarwyddwr Live Music Now Cymru, Jen Abell, gydag unrhyw ymholiadau am y rôl hon cyn eu cais. Rhif ffôn 029 2048 8654.

Cyfle Cyfartal a Mynediad

Mae Live Music Now wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac felly rydym yn annog ceisiadau gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector diwylliannol a’n sefydliad, gan gynnwys y rhai sy’n wynebu rhwystrau anabl neu sydd wedi profi hiliaeth.

Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol yn cael eu cyfweld. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael cyfle i drafod eu gofynion mynediad ar gyfer y cyfweliad.

Mae Live Music Now yn gyflogwr hyblyg a chymwynasgar; cefnogir gweithio hyblyg gan gynnwys gweithio o bell/cartref yn llawn.

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau’r ffurflen gais ar-lein, neu os hoffech gyflwyno’ch ymatebion mewn fformat gwahanol, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 020 7759 1803.