Transforming Communities

Cynhadledd Gerddorol Rydyn Ni i Gyd / Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol

Rydym i gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg cerddoriaeth yn narpariaeth ysgolion addysgol arbennig Cymru

22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein

 

Ymunwch â ni am gynhadledd 3 diwrnod ar-lein rhad ac am ddim i:

 • Archwilio pam ei bod mor bwysig i blant a phobl ifanc anabl ag anghenion dysgu ychwanegol gael mynediad i addysg gerddorol reolaidd
 • Clywch am ganfyddiadau arolwg diweddar o ddarpariaeth cerddoriaeth o fewn ysgolion addysg arbennig Cymru
 • Dysgwch am strategaethau i gefnogi cynhwysiant cerddorol yn yr ystafell ddosbarth
 • Trafod beth sydd angen ei roi ar waith i wella darpariaeth cerddoriaeth ysgolion addysgol arbennig

 

Dydd Llun 22 Tachwedd, 3-5pm

Dolen archebu: bit.ly/Music2211

 • THEMA: Addysg gerddoriaeth fel hawl i blant a phobl ifanc anabl
 • ALLWEDDOL: “Grym Cerddoriaeth” Dr Carrie Grant , MBE
 • ARDDANGOS FIDEO: Cerddoriaeth a Fi – Lleisiau Teulu
 • CYFWELIAD gyda Siobhan Clough, feiolinydd ac aelod o BSO Resound a Paraorchestra
 • ASTUDIAETH ACHOS: Forget-Me-Not Productions , Clary Sadler
 • TRAFODAETH Y PANEL: Pam ei bod yn bwysig bod plant a phobl ifanc anabl ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael mynediad i addysg creu cerddoriaeth/cerddoriaeth reolaidd? Panel: Lisa Tregale (Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC), Siobhan Clough (Feiolinydd), Clary Sadler (Forget-Me-Not Productions), Josie McAllister ( Ysgol Y Deri ), Joy Lewis (Rhiant), Alex Rees ( UCAN Productions ) Cadeirydd : Ruth Fabby MBE, DL, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Anabledd Cymru
Dydd Mawrth 23 Tachwedd, 3-5pm

Dolen archebu: bit.ly/Music2311

 • THEMA: Cynhwysiad Cerddorol yn yr ystafell ddosbarth
 • PRIF NOD: “Rydym i gyd yn gerddorol: y prosiect Sounds of Intent, 20 mlynedd yn ddiweddarach”, yr Athro Adam Ockelford (Prifysgol Roehampton).
 • ASTUDIAETH ACHOS: Drake Music – strategaethau ar gyfer defnyddio technoleg hygyrch yn yr ystafell ddosbarth i ddileu rhwystrau i gyfranogiad mewn creu cerddoriaeth. Michael Dolan, Cerddor Cyswllt
 • TRAFODAETH Y PANEL: Grym cerddoriaeth i hybu cynhwysiant yn yr ystafell ddosbarth. Panel: Yr Athro Adam Ockelford, Michael Dollan (Drake Music), Dean Yhnell (cerddor Live Music Now), Rachel George ( Ysgol Maes Y Coed , CNPT). Cadeirydd: Karen Irwin, Live Music Now
Dydd Mercher 24 Tachwedd, 3-5pm

Dolen archebu: bit.ly/Music2411

 • Thema: Gwneud Newid yn Realaeth: gweithredu strategol ar gyfer darpariaeth addysg gerddoriaeth gynhwysol.
 • ALLWEDDOL 1: Jayne Bryant, AS (Gorllewin Casnewydd) a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru
 • ALLWEDDOL 2: Andrew Miller MBE , Sylfaenydd, Cynghrair Celfyddydau Anabledd y DU
 • ARDDANGOS FIDEO: Materion Cerddoriaeth – Creu Cerddoriaeth Ysbrydoledig mewn Ysgolion
 • CYFLWYNIAD: Crynodeb o ganfyddiadau am y ddarpariaeth gerddoriaeth gyfredol yn narpariaeth ysgolion addysgol arbennig Cymru. Yr Athro Graham Welch , Cadeirydd Addysg Cerddoriaeth, Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain
 • TRAFODAETH Y PANEL: Beth sydd angen i ni ei roi ar waith i wella’r ddarpariaeth gerddoriaeth i blant a phobl ifanc yn ysgolion addysgol arbennig Cymru? Panel: Andrew Miller MBE, Emma Archer (Adran Addysg, Llywodraeth Cymru), Claire Hardy (Pennaeth, Ysgol Meadowbank ), Gethin Thomas (Athro Cerdd, Ysgol Y Bont ), Phil George (Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru), Rhian Hutchings ( Anthem), Cadeirydd: Gareth Churchill
Prif siaradwyr

Mae Dr Carrie Grant MBE yn ddarlledwr sydd wedi ennill gwobrau BAFTA gyda gyrfa deledu a cherddoriaeth yn ymestyn dros 40 mlynedd. Dyfarnwyd Doethuriaeth er Anrhydedd ac MBE iddi yn 2020 am ei gwasanaethau i Gerddoriaeth, y Cyfryngau ac Elusen. Carrie sy’n cyflwyno ar gyfer The One Show ac mae ganddi’r llyfr hyfforddi lleisiol sy’n gwerthu fwyaf yn y byd. Mae hi hefyd yn safoni Cynadleddau Iechyd ledled y byd ac wedi bod yn Llywydd Undeb Unite ar gyfer Ymarferwyr Cymunedol ac Ymwelwyr Iechyd. Mae ganddi bedwar o blant ac mae’n ymgyrchydd angerddol dros fabwysiadu, awtistiaeth, ADHD, anabledd anweledig a chynhwysiant.

Mae Adam Ockelford yn Athro Cerddoriaeth yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Roehampton yn Llundain. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil mae plant a phobl ifanc â galluoedd neu anghenion cerddorol arbennig, yn enwedig y rhai ar y sbectrwm awtistiaeth. Ef yw Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr The Amber Trust, elusen ledled y DU sy’n cefnogi plant dall a rhannol ddall wrth iddynt fynd ar drywydd cerddoriaeth; sylfaenydd a chadeirydd Sounds of Intent Charity; ysgrifennydd ac ymddiriedolwr y Gymdeithas er Ymchwil i Gerddoriaeth, Addysg a Seicoleg (‘SEMPRE’); ac un o ymddiriedolwyr Live Music Now.

Jayne Bryant, MS Wedi’i geni a’i magu yng Nghasnewydd, cafodd Jayne ei hethol i’r Senedd yn 2016 i gynrychioli Gorllewin Casnewydd. Hi yw Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sydd wedi’i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

Andrew Miller MBE Mae Andrew yn ymgynghorydd diwylliannol, yn ddarlledwr ac yn un o hyrwyddwyr mwyaf dylanwadol y DU dros bobl anabl. Mae’n perthyn i’r genhedlaeth gyntaf o gyflwynwyr anabl teledu Prydeinig, daeth yn wneuthurwr ffilmiau dogfen celf a cherddoriaeth ac yn ddiweddarach, y defnyddiwr cadair olwyn cyntaf i redeg lleoliad celfyddydol mawr yn y DU. Bellach yn awdur toreithiog ac yn siaradwr cyhoeddus, mae ei ymgynghoriaeth yn cefnogi seilwaith diwylliannol mawr newydd fel Canolfan y Dyniaethau Prifysgol Rhydychen Schwarzman a Dinas Diwylliant Coventry.

Cyflwynwyr ac Aelodau’r Panel

Emma Archer, Rheolwr Cynllun Addysg Cerddoriaeth (Llywodraeth Cymru), Pennaeth Gwasanaeth Cerdd Gwent

Mae gan Emma yrfa hir ym myd addysg cerddoriaeth yng Nghymru. Ar ôl hyfforddi i ddechrau fel sielydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a’r Academi Frenhinol, mae wedi ymroi 35 mlynedd i weithio i Gerddoriaeth Gwent gyda’r 7 diwethaf fel Pennaeth Gwasanaeth. Fel cadeirydd CAGAG (Cymdeithas Gwasanaethau Cerddoriaeth Awdurdodau Lleol Cymru) ac fel Cynghorydd Cymru ar gyfer Sefydliad Benedetti, mae hi wedi ymrwymo i symud ymlaen ar y nod o sicrhau ateb mwy cynaliadwy ar gyfer addysg cerddoriaeth yng Nghymru. Ei rôl bresennol yw secondiad fel Rheolwr Cynllun Addysg Cerddoriaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Mae Dr Gareth Churchill yn gyfansoddwr, yn aelod o Baraorchestra ac yn athro cerdd i Ganolfan Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd. Mae wedi cynnal practis addysgu preifat ers dros 25 mlynedd.

Mae Siobhan Clough yn Feiolinydd o Dorfaen, De Cymru. Cwblhaodd ei Gradd Israddedig BMUS yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn 2018, dan hyfforddiant Tomatada Soh. Mae Siobhan yn perfformio mewn llawer o leoliadau gwahanol o gyngherddau cerddorfaol clasurol, gweithdai addysgol, perfformiadau pedwarawd yn London Tea Rooms i Wyliau. Mae hi wedi cael llawer o brosiectau cyffrous dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys perfformiadau yn BBC Relaxed Proms gyda BSO Resound, perfformiad gyda Stormzy yn Wireless Festival a thymor Nadolig yn y Tŷ Opera Brenhinol fel rhan o’u gwaith cynhwysol o’r enw The Lost Thing. Ymhlith yr uchafbwyntiau diweddar mae sesiwn recordio gyda Paul Weller a rhaglen ddogfen Sky Arts; ‘Beethoven And Me’ gyda’r Paraorchestra. Mae Siobhan yn derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Claire Cressey yn Gyfarwyddwr Live Music Now Wales ers 2014, lle mae’n arwain ar gyflwyno’r rhaglen Ysbrydoli ar draws darpariaeth Ysgolion Arbennig Cymru. Gyda Live Music Now bu hefyd yn creu ac yn teithio’r straeon cerddorol ‘The King, The Cat and The Fiddle’ a ‘The Hopeless Pirate’ (yr olaf a ysgrifennodd hefyd) i Ysgolion Arbennig ac Ysgolion Cynradd ledled y wlad. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cerddoriaeth a chelfyddyd allgymorth gan gynnwys fel Cynhyrchydd Cymunedol i Opera Cenedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Cynorthwyol i Artswork Youth Arts Development Agency lle creodd y Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Lloegr.

Mae Michael Dollan , Cerddor Cyswllt a Hyfforddwr i Drake Music, wedi gweithio fel Cerddor Cymunedol, Rheolwr Prosiect a Hyfforddwr ers 2002, a gyda Sage Gateshead lle sefydlodd eu rhaglen Dysgu Hygyrch rhwng 2005 a 2013, a hefyd gyda Drake Music mewn amrywiaeth o rolau ers 2007. Mae Michael yn credu’n angerddol mewn gwneud cerddoriaeth yn hygyrch i bawb, ac fel cerddor ei hun mae’n gwneud Alt-Indie gan ddefnyddio technoleg cerdd ac offerynnau traddodiadol, yn aml gan ddefnyddio apiau a thechnegau y mae’n eu defnyddio yn ei waith Cerddoriaeth Gymunedol.

Mae Ruth Fabby MBE, DL, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, wedi gweithio yn y sector celfyddydau ers dros 40 mlynedd, gan ddechrau fel perfformiwr, awdur ac ymarferydd theatr gorfforol. Bu’n rhan o Fforwm Celfyddydau Anabledd Gogledd Orllewin Lloegr yn Lerpwl am 23 mlynedd, gan sefydlu DaDaFest a enillodd sawl gwobr yn 2001. Ym mis Ebrill 2015 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Raglaw ar gyfer Glannau Mersi, fe’i gwnaed yn Ganon anrhydeddus yng Nghadeirlan Lerpwl ym mis Hydref 2016 a dyfarnwyd MBE iddi yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2016. Yn 2018 dyfarnwyd statws Cymrawd o Brifysgol John Moore, Lerpwl iddi. Ym mis Tachwedd 2019 dyfarnwyd y Wobr Cyflawniad Oes iddi yn y Gwobrau Diwylliant a Chreadigrwydd cyntaf ar gyfer Rhanbarth Dinas Lerpwl. Ers mis Tachwedd 2019, mae Ruth wedi bod yn arwain Celfyddydau Anabledd Cymru i gefnogi Cymru greadigol a chyfartal lle mae pobl anabl a Byddar yn ganolog i gelfyddydau’r genedl. Ei chenhadaeth yw agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin talent newydd ac ymarferwyr y diwydiannau creadigol anabl/Byddar o safon uchel, ac ysbrydoli newid ledled Cymru. Fe’i penodwyd yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Mawrth 2021.

Rachel George , Ysgol Maes Y Coed, Castell-nedd Port Talbot: Uwch Arweinydd â Gofal y Cwricwlwm, y Celfyddydau Mynegiannol a Lleferydd ac Iaith yn Ysgol Maes y Coed. Hyrwyddwr angerddol dros bŵer trawsnewidiol y celfyddydau a hyrwyddwr y celfyddydau.

Mae Phil George wedi bod yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ers mis Ebrill 2016. Yn ei benodiad ymddiswyddodd o’i rôl fel Cyfarwyddwr Creadigol y cwmni cynhyrchu arobryn Green Bay Media a oedd yn arbenigo mewn prosiectau dogfen o’r radd flaenaf i ddarlledwyr yng Nghymru, rhwydweithiau’r DU ac yn rhyngwladol. Cyn hynny, roedd Phil wedi bod yn Bennaeth Celfyddydau, Cerddoriaeth a Nodweddion BBC Cymru ac ef oedd Cadeirydd sefydlu National Theatre Wales, a oedd yn torri tir newydd. Yn fab balch o Gwm Rhondda, addysgwyd Phil yno ac yn Eglwys Crist Rhydychen. Mae ganddo ddoethuriaeth er anrhydedd o Brifysgol De Cymru ac mae’n Gymrawd Er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd.

Mae Claire Hardy wedi bod yn Bennaeth Ysgol Arbennig Meadowbank ers Ionawr 2018. Mae’r ysgol yn cefnogi disgyblion oed cynradd sydd ag ystod eang o anghenion dysgu cymhleth gan gynnwys Awtistiaeth ac Anhwylder Iaith Datblygiadol. Mae ei gyrfa addysgu 29 mlynedd wedi cynnwys cyfnodau yn addysgu yn y sector prif ffrwd cynradd yn ogystal ag ymarferydd cerddoriaeth Blynyddoedd Cynnar llawrydd mewn lleoliadau cerddoriaeth preifat. Mae hi wedi bod yn Gydlynydd ADY ac wedyn yn gynghorydd ADY i Awdurdod Lleol Caerdydd. Mae gan Claire angerdd gydol oes dros y Celfyddydau Creadigol ac mae’n treulio llawer o’i hamser sbâr yn canu gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Corws Cymunedol WNO a Chôr Polyffonig Caerdydd. Mae hi’n angerddol am yr effaith gadarnhaol y gall cerddoriaeth ei chael ar fywydau pob person ifanc, yn enwedig y rhai ag ADY sydd angen dull Cyfathrebu Cyflawn i gefnogi eu dysgu.

Ymunodd Rhian Hutchings â Chronfa Gerdd Anthem Cymru fel eu Prif Swyddog Gweithredol yn 2020. Mae hi’n gyfarwyddwr opera, yn gynhyrchydd creadigol ac yn gysylltydd gydag angerdd dros bobl ifanc a cherddoriaeth. Mae Rhian wedi bod yn weithgar yn y sector cerddoriaeth gyfranogol yng Nghymru am yr 20 mlynedd diwethaf, gan sefydlu Operasonic yng Nghasnewydd, arwain tîm Ieuenctid a Chymuned Opera Cenedlaethol Cymru ers saith mlynedd, a gyrru Partneriaeth ArtWorks Cymru i archwilio datblygiad y sector.

Karen Irwin , Cyfarwyddwr Strategol (Plant a Phobl Ifanc), Live Music Now. Mae Karen yn arwain datblygiad gwaith Live Music Now gyda phlant a phobl ifanc, sy’n canolbwyntio ar gyfranogiad a chynhwysiant. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen flaenllaw genedlaethol Inspire sy’n cyfoethogi’r ddarpariaeth gerddoriaeth mewn lleoliadau addysgol arbennig trwy gyfnodau preswyl sy’n sefydlu hyfforddiant i staff ysgol a cherddorion Live Music Now. Mae dros 70 o ysgolion, 2,500 o bobl ifanc, 1,000 o staff ysgol, 150 o gerddorion yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi cymryd rhan ers 2016.

Joy Lewis, Rhiant

Josie McAllister , Dirprwy Bennaeth Hŷn, Ysgol Y Deri, Penarth. Mae Josie wedi bod yn addysgu mewn ysgolion arbennig ers 24 mlynedd ac mae wedi bod yn ymwneud â darparu addysg gerddorol drwy gydol y cyfnod hwn. Hi yw Uwch Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Y Deri, ysgol fawr ym Mro Morgannwg gyda 370 o ddisgyblion 3-19 oed sydd ag ystod amrywiol iawn o anghenion dysgu ychwanegol.

Alex Rees , Arweinydd Dysgu Creadigol, Cynyrchiadau UCAN. Rwyf wedi bod yn gweithio gydag UCAN ers dros 12 mlynedd, yn bennaf ym meysydd cerddoriaeth greadigol a thechnoleg cynhyrchu sain a sut y gall ymgysylltu, cefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc a allai fod â nam ar eu golwg/AAA/ADY; hefyd yn fwy diweddar rwy’n arwain archwiliad UCAN i ddatblygu’r math hwn o waith i gyflwyno cyrsiau achrededig a datblygu sgiliau cyflogaeth.

Clary Saddler, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig, Forget-Me-Not Productions. Yn ogystal â bod yn gynhyrchydd / cyfarwyddwr / ysgrifennwr / hwylusydd / tiwtor gyda Forget-Me-Not-Productions, mae cefndir Clary yn cynnwys 22 mlynedd fel actor/cerddor/canwr/cyfansoddwr proffesiynol. Mae Clary yn frwd dros ddefnyddio’r celfyddydau i sicrhau newid cymdeithasol. Anghofiwch-Me-Nid-Cynhyrchion yn sefydliad celfyddydau a thechnoleg gynorthwyol cynhwysol ag enw da ac o ansawdd uchel yng Nghymru, sy’n gweithredu ledled y wlad ers 2002. Mae’r sefydliad yn arbenigo mewn gweithio gyda phobl ag anableddau corfforol a gwybyddol cymhleth, gan ddefnyddio technolegau cynorthwyol i wneud cerddoriaeth a’r celfyddydau ehangach yn hygyrch i bawb. Mae ganddi enw da am ddatblygu atebion mynediad arloesol o fewn addysg gelfyddydol gynhwysol; galluogi dysgwyr i fynegi eu hunain yn greadigol trwy gerddoriaeth a’r celfyddydau.

Gethin Thomas : Arweinydd gweithdy, cyfansoddwr, perfformiwr ac athro cerdd yng Nghanolfan addysg y Bont, Ynys Môn.

Lisa Tregale , Cyfarwyddwr Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Lisa sydd yng ngofal unig gerddorfa symffoni broffesiynol Cymru yn ei rôl ddeuol fel darlledu a cherddorfa genedlaethol. Yn gyn-bennaeth Participate gyda Cherddorfa Symffoni Bournemouth, mae Lisa yn cael ei chydnabod ar draws y sector cerddoriaeth fel hyrwyddwr y celfyddydau ac fel arloeswr go iawn ym maes cynhwysiant ac addysg cerddoriaeth.

Yr Athro Graham Welch, Cadeirydd Addysg Cerddoriaeth, Athrofa Addysg UCL, Coleg Prifysgol Llundain. Prif feysydd arbenigedd yr Athro Welch yw datblygiad cerddorol ac addysg cerddoriaeth ar draws y rhychwant oes, addysg athrawon, seicoleg cerddoriaeth, canu a gwyddor llais, cerddoriaeth ac anabledd, a manteision ehangach cerddoriaeth. Roedd yn rhan o’r tîm ymchwil a sefydlwyd yn 2002 i ddatblygu fframwaith datblygu cerddorol Sounds of Intent ac yn gyd-awdur adroddiadau PROMISE 2015 a 2001 (Darpariaeth Cerddoriaeth mewn Addysg Arbennig) yn seiliedig ar arolwg cenedlaethol o gerddoriaeth mewn ysgolion arbennig yn Lloegr.

Dean Yhnell , Cerddor, Live Music Now. Ar ôl gwneud y naid i bîtbocsio proffesiynol yn 2010 mae gyrfa a repertoire Dean wedi blodeuo. Mae wedi creu arddull perfformio unigryw a phresenoldeb llwyfan, a adeiladwyd ar lwyfannau a digwyddiadau Glastonbury, yr O2, Royal Ascot a Silverstone i enwi ond ychydig. Mae Dean wedi chwarae rhan fawr yn y frwydr bîtbocs, gan gystadlu ym mhencampwriaethau’r DU yn 2014 cyn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Beatbox cyntaf erioed Cymru yn 2015 lle collodd o drwch blewyn i’r enillydd terfynol yn y rowndiau cynderfynol. Mae Dean bellach yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn addysgu pobl ifanc mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid y grefft o bîtbocs, rap, DJ a chynhyrchu cerddoriaeth, gan wella eu lefelau cyfathrebu, llythrennedd a hyder trwy ei arddull addysgu. Mae wedi cael llawer o lwyddiant gyda phobl ifanc sy’n cael yr ysgol yn her, gan eu galluogi i wella presenoldeb, ymddygiad a chymhelliant ym mhob maes o’r cwricwlwm. Mae Dean wedi bod yn rhan o gynllun Live Music Now ers 2017.