Rhaglen Sobell

Astudiaeth Achos: Rhaglen Sobell: rhaglen tair blynedd o gyngherddau ar gyfer ysgolion arbennig Cyllidwr: Sefydliad Sobell Yn y rhaglen hon, mae pymtheg ysgol o bob rhan o Loegr yn cynnal dau gyngerdd cyfranogol LMN bob blwyddyn am dair blynedd. Bydd cyfanswm o 1,060 o blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu a chorfforol amrywiol yn […]

Ysgol Woolley Wood, Sheffield

Astudiaeth Achos: Ysgol Woolley Wood, Sheffield Cyllidwr: Ymddiriedolaeth Gelf Cwm Mayfield Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae cerddorion LMN wedi perfformio cyngherddau cyfranogol ac wedi cyflwyno gweithdai undydd yn Ysgol Woolley Wood, ysgol gynradd i blant ag anableddau dysgu cymhleth. Roedd yr ysgol yn gyffrous am ehangu ei pherthynas â LMN trwy gyfnod preswyl cerddoriaeth […]

Bywyd Tribal

Astudiaeth Achos: Bywyd Tribal Tribal Life, mewn partneriaeth â Looked After Children Service Service, Birmingham, gan gynnig wythnos ddwys o weithdai i 13 o bobl ifanc mewn gofal gydag Uned Chwech y ddeuawd LMN (allweddellau ac offerynnau taro), gan arwain at berfformiad cyfansoddiad y plant eu hunain i ffrindiau a theulu yn theatr y Mac, […]

Cerddor Preswyl yn yr Ysgol Frenhinol ar gyfer Plant Dall, Lerpwl

Astudiaeth Achos: Cerddor Preswyl yn yr Ysgol Frenhinol ar gyfer Plant Dall, Lerpwl Dros gyfnod o flwyddyn, ymwelodd Jonathan Harris, chwaraewr corn LMN, â’r wythnos hon yn yr ysgol hon yn Lerpwl, sy’n darparu ar gyfer plant â nam ar eu golwg ac anableddau ychwanegol, gan gynnwys nam amlsynhwyraidd, o bob rhan o Ogledd Lloegr. […]

Preswyliad Rhyngwladol – Broga Glas ym Mumbai

Cwblhaodd y cerddor traddodiadol o’r Alban, Laura Grime, gyfnod preswyl 3 mis ‘Creative Futures’ ym Mumbai, wedi’i ariannu gan Creative Scotland. Gweithiodd Laura gyda phobl ifanc yn Dharavi, un o slymiau mwyaf Asia, mewn prosiect a gynhaliwyd gan y lleoliad cerdd BlueFROG. Gweithiodd Laura hefyd i ddatblygu sgiliau arweinwyr cerddoriaeth allgymorth ac athrawon cerdd ym […]

All Together Now, Birmingham

Cynhaliwyd All Together Now, clwb cerdd ar gyfer teuluoedd ag anghenion arbennig, yn y mac (Canolfan Gelf Canolbarth Lloegr), Birmingham rhwng mis Chwefror a mis Tachwedd 2012. Dyfeisiwyd y prosiect peilot hwn mewn ymateb i rwystredigaeth rhieni ynghylch y diffyg cyfleoedd i deuluoedd plant ag anghenion arbennig fwynhau’r un digwyddiad cerddorol gyda’i gilydd. Roedd cerddorion […]

Cerddoriaeth Fyw Nawr – Gwobr Cefnogi’r Celfyddydau mewn Ysgolion Arbennig

Mae nifer cynyddol o blant a phobl ifanc â SEND yn ennill Gwobr y Celfyddydau (www.artsaward.org.uk) ledled y DU. Mae Gwobr y Celfyddydau yn fframwaith dysgu hyblyg, wedi’i bersonoli sy’n hygyrch i blant a phobl ifanc ag ystod o anghenion a galluoedd. Mae’n eu cefnogi i ddatblygu fel artistiaid ac arweinwyr celfyddydau ac ennill cymhwyster […]

Cysylltiadau Cerddorol: Dod â Chymunedau ynghyd yng Ngogledd Iwerddon

Live Music Now Rhaglen Cysylltiadau Cerddorol Gogledd Iwerddon Yn gynnar yn 2013 cyflwynodd Live Music Now NI raglen 20 wythnos o Musical Connections i chwe ysgol gynradd yng Ngogledd Antrim mewn lleoliadau gwledig. Rhedodd y Rhaglen rhwng Ionawr a Mehefin ac fe’i hariannwyd gan Ulster Garden Villages a’r Gronfa Gwrth-Sectaraidd. Nod y prosiect oedd adeiladu […]

Cerddorion Preswyl – Rhaglen Ysgolion Arbennig

 “Mae’r prosiect wedi bod yn wych ac wedi rhagori ar fy nisgwyliadau. Cymerodd pob plentyn ran ac roeddent wedi dyweddïo. Rhai o’r ymatebion a welsom gan ein disgyblion nad ydym erioed wedi’u profi o’r blaen ac roedd yn eithaf emosiynol gwylio. ” Athro dosbarth Yn 2013, cychwynnodd cerddorion LMN ar ein rhaglen “Cerddorion Preswyl” […]

Temi – cefnogi datblygiad cerddorol plentyn ag awtistiaeth

Cynhaliwyd rhaglen “Cerddorion Preswyl” Live Music Now mewn 12 ysgol arbennig ledled Lloegr. Yn ystod blwyddyn, cynhaliodd pob ysgol Gerddor Preswyl LMN a ymwelodd yn wythnosol i weithio gyda grwpiau bach o ddisgyblion. Roedd cyngherddau bob tymor hefyd gan amrywiol ensembles LMN a phrosiect cerddoriaeth a pherfformio creadigol yn y tymor olaf, dan arweiniad dau […]